timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Аритметични изрази от Данислав Киров

Обратно към всички решения

Към профила на Данислав Киров

Резултати

 • 9 точки от тестове
 • 1 отнета точка
 • 8 точки общо
 • 17 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
class RedefinedOperators():
  def __init__(self):
    if not hasattr(self, 'operators'):
      self.__create_operators()

  def __create_operators(self):
    self.operators = {
      'add': Operator('+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs),
      'sub': Operator('-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs),
      'mul': Operator('*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs),
      'pow': Operator('**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs),
      'truediv': Operator('/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs),
      'floordiv': Operator('//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs),
      'mod': Operator('%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs),
      'lshift': Operator('<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs),
      'rshift': Operator('>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs),
      'and': Operator('&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs),
      'or': Operator('|', lambda lhs, rhs: lhs | rhs),
      'xor': Operator('^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs)
    }

  def __add__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['add'], other))

  def __sub__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['sub'], other))

  def __mul__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['mul'], other))

  def __pow__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['pow'], other))

  def __truediv__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['truediv'], other))

  def __floordiv__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['floordiv'], other))

  def __mod__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['mod'], other))

  def __lshift__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['lshift'], other))

  def __rshift__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['rshift'], other))

  def __and__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['and'], other))

  def __or__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['or'], other))

  def __xor__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['xor'], other))

  def __radd__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['add'], self))

  def __rsub__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['sub'], self))

  def __rmul__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['mul'], self))

  def __rpow__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['pow'], self))

  def __rtruediv__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['truediv'], self))

  def __rfloordiv__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['floordiv'], self))

  def __rmod__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['mod'], self))

  def __rlshift__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['lshift'], self))

  def __rrshift__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['rshift'], self))

  def __rand__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['and'], self))

  def __ror__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['or'], self))

  def __rxor__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['xor'], self))


class Constant(RedefinedOperators):
  def __init__(self, value):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.value = value

  def evaluate(self):
    return self.value

  def __str__(self):
    return str(self.value)


class Variable(RedefinedOperators):
  def __init__(self, name):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.name = name

  def evaluate(self, **kwargs):
    self.value = kwargs[self.name]
    return self.value

  def __str__(self):
    return self.name


class Operator():
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def __str__(self):
    return self.symbol


class Expression(RedefinedOperators):
  def __init__(self, expression_structure):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.expression_structure = expression_structure
    self.variable_names = set()
    self.__find_variables(self.expression_structure)

  def __find_variables(self, expression):
    for _ in expression:
      if isinstance(_, Expression):
        self.__find_variables(_.expression_structure)
      elif isinstance(_, (tuple, list)):
        self.__find_variables(_)
      elif isinstance(_, Variable):
        self.variable_names.add(_.name)

  def __to_str(self, expression):
    result = '('
    for _ in expression:
      if isinstance(_, Expression):
        result += self.__to_str(_.expression_structure)
      elif isinstance(_, (tuple, list)):
        result += self.__to_str(_)
      else:  # int, float, complex, Constant, Variable, Operator
        result += str(_)
        if _ is not expression[-1]:
          result += ' '
    return result + ')'

  def __str__(self):
    return self.__to_str(self.expression_structure)

  def __eval(self, expression, **variables):
    operand1 = expression[0]
    if isinstance(operand1, Expression):
      result1 = self.__eval(operand1.expression_structure, **variables)
    elif isinstance(operand1, (tuple, list)):
      result1 = self.__eval(operand1, **variables)
    elif isinstance(operand1, (int, float, complex)):
      result1 = operand1
    elif isinstance(operand1, Constant):
      result1 = operand1.evaluate()
    else:  # Variable
      result1 = operand1.evaluate(**variables)

    operator = expression[1]

    operand2 = expression[2]
    if isinstance(operand2, Expression):
      result2 = self.__eval(operand2.expression_structure, **variables)
    elif isinstance(operand2, (tuple, list)):
      result2 = self.__eval(operand2, **variables)
    elif isinstance(operand2, (int, float, complex)):
      result2 = operand2
    elif isinstance(operand2, Constant):
      result2 = operand2.evaluate()
    else:  # Variable
      result2 = operand2.evaluate(**variables)

    return operator.function(result1, result2)

  def evaluate(self, **variables):
    return self.__eval(self.expression_structure, **variables)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)

Лог от изпълнението

....F.....F........
======================================================================
FAIL: test_string_conversion_with_literals (test.TestArithmeticsWithLiterals)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: '((x + 5)- ((4 * y)* 3))' != '((x + 5) - ((4 * y) * 3))'
- ((x + 5)- ((4 * y)* 3))
+ ((x + 5) - ((4 * y) * 3))
?     +     +


======================================================================
FAIL: test_deep_string_conversion (test.TestExpressionObjects)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: '(((x - 3)+ (5 - y))* ((y * 2)- (5 + 3)))' != '(((x - 3) + (5 - y)) * ((y * 2) - (5 + 3)))'
- (((x - 3)+ (5 - y))* ((y * 2)- (5 + 3)))
+ (((x - 3) + (5 - y)) * ((y * 2) - (5 + 3)))
?     +     +     +


----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 0.130s

FAILED (failures=2)

История (2 версии и 0 коментара)

Данислав обнови решението на 21.03.2016 02:35 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
class RedefinedOperators():
  def __init__(self):
    if not hasattr(self, 'operators'):
      self.__create_operators()

  def __create_operators(self):
    self.operators = {}
    self.operators['add'] = Operator('+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs)
    self.operators['sub'] = Operator('-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs)
    self.operators['mul'] = Operator('*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs)
    self.operators['pow'] = Operator('**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs)
    self.operators['truediv'] = Operator('/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs)
    self.operators['floordiv'] = Operator(
      '//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs)
    self.operators['mod'] = Operator('%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs)
    self.operators['lshift'] = Operator('<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs)
    self.operators['rshift'] = Operator('>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs)
    self.operators['and'] = Operator('&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs)
    self.operators['or'] = Operator('|', lambda lhs, rhs: lhs | rhs)
    self.operators['xor'] = Operator('^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs)

  def __add__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['add'], other))

  def __sub__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['sub'], other))

  def __mul__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['mul'], other))

  def __pow__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['pow'], other))

  def __truediv__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['truediv'], other))

  def __floordiv__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['floordiv'], other))

  def __mod__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['mod'], other))

  def __lshift__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['lshift'], other))

  def __rshift__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['rshift'], other))

  def __and__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['and'], other))

  def __or__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['or'], other))

  def __xor__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['xor'], other))

  def __radd__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['add'], self))

  def __rsub__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['sub'], self))

  def __rmul__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['mul'], self))

  def __rpow__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['pow'], self))

  def __rtruediv__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['truediv'], self))

  def __rfloordiv__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['floordiv'], self))

  def __rmod__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['mod'], self))

  def __rlshift__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['lshift'], self))

  def __rrshift__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['rshift'], self))

  def __rand__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['and'], self))

  def __ror__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['or'], self))

  def __rxor__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['xor'], self))


class Constant(RedefinedOperators):
  def __init__(self, value):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.value = value

  def evaluate(self):
    return self.value

  def __str__(self):
    return str(self.value)


class Variable(RedefinedOperators):
  def __init__(self, name):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.name = name

  def evaluate(self, **kwargs):
    self.value = kwargs[self.name]
    return self.value

  def __str__(self):
    return self.name


class Operator():
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def __str__(self):
    return self.symbol


class Expression(RedefinedOperators):
  def __init__(self, expression_structure):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.expression_structure = expression_structure
    self.variable_names = set()
    self.__find_variables(self.expression_structure)

  def __find_variables(self, expression):
    for _ in expression:
      if isinstance(_, Expression):
        self.__find_variables(_.expression_structure)
      elif isinstance(_, (tuple, list)):
        self.__find_variables(_)
      elif isinstance(_, Variable):
        self.variable_names.add(_.name)

  def __to_str(self, expression):
    result = '('
    for _ in expression:
      if isinstance(_, Expression):
        result += self.__to_str(_.expression_structure)
      elif isinstance(_, (tuple, list)):
        result += self.__to_str(_)
      else:  # int, float, complex, Constant, Variable, Operator
        result += str(_)
        if _ is not expression[-1]:
          result += ' '
    return result + ')'

  def __str__(self):
    return self.__to_str(self.expression_structure)

  def __eval(self, expression, **variables):
    operand1 = expression[0]
    if isinstance(operand1, Expression):
      result1 = self.__eval(operand1.expression_structure, **variables)
    elif isinstance(operand1, (tuple, list)):
      result1 = self.__eval(operand1, **variables)
    elif isinstance(operand1, (int, float, complex)):
      result1 = operand1
    elif isinstance(operand1, Constant):
      result1 = operand1.evaluate()
    else:  # Variable
      result1 = operand1.evaluate(**variables)

    operator = expression[1]

    operand2 = expression[2]
    if isinstance(operand2, Expression):
      result2 = self.__eval(operand2.expression_structure, **variables)
    elif isinstance(operand2, (tuple, list)):
      result2 = self.__eval(operand2, **variables)
    elif isinstance(operand2, (int, float, complex)):
      result2 = operand2
    elif isinstance(operand2, Constant):
      result2 = operand2.evaluate()
    else:  # Variable
      result2 = operand2.evaluate(**variables)

    return operator.function(result1, result2)

  def evaluate(self, **variables):
    return self.__eval(self.expression_structure, **variables)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)

Данислав обнови решението на 21.03.2016 02:39 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
class RedefinedOperators():
  def __init__(self):
    if not hasattr(self, 'operators'):
      self.__create_operators()

  def __create_operators(self):
    self.operators = {
      'add': Operator('+', lambda lhs, rhs: lhs + rhs),
      'sub': Operator('-', lambda lhs, rhs: lhs - rhs),
      'mul': Operator('*', lambda lhs, rhs: lhs * rhs),
      'pow': Operator('**', lambda lhs, rhs: lhs ** rhs),
      'truediv': Operator('/', lambda lhs, rhs: lhs / rhs),
      'floordiv': Operator('//', lambda lhs, rhs: lhs // rhs),
      'mod': Operator('%', lambda lhs, rhs: lhs % rhs),
      'lshift': Operator('<<', lambda lhs, rhs: lhs << rhs),
      'rshift': Operator('>>', lambda lhs, rhs: lhs >> rhs),
      'and': Operator('&', lambda lhs, rhs: lhs & rhs),
      'or': Operator('|', lambda lhs, rhs: lhs | rhs),
      'xor': Operator('^', lambda lhs, rhs: lhs ^ rhs)
    }

  def __add__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['add'], other))

  def __sub__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['sub'], other))

  def __mul__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['mul'], other))

  def __pow__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['pow'], other))

  def __truediv__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['truediv'], other))

  def __floordiv__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['floordiv'], other))

  def __mod__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['mod'], other))

  def __lshift__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['lshift'], other))

  def __rshift__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['rshift'], other))

  def __and__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['and'], other))

  def __or__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['or'], other))

  def __xor__(self, other):
    return Expression((self, self.operators['xor'], other))

  def __radd__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['add'], self))

  def __rsub__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['sub'], self))

  def __rmul__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['mul'], self))

  def __rpow__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['pow'], self))

  def __rtruediv__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['truediv'], self))

  def __rfloordiv__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['floordiv'], self))

  def __rmod__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['mod'], self))

  def __rlshift__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['lshift'], self))

  def __rrshift__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['rshift'], self))

  def __rand__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['and'], self))

  def __ror__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['or'], self))

  def __rxor__(self, other):
    return Expression((other, self.operators['xor'], self))


class Constant(RedefinedOperators):
  def __init__(self, value):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.value = value

  def evaluate(self):
    return self.value

  def __str__(self):
    return str(self.value)


class Variable(RedefinedOperators):
  def __init__(self, name):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.name = name

  def evaluate(self, **kwargs):
    self.value = kwargs[self.name]
    return self.value

  def __str__(self):
    return self.name


class Operator():
  def __init__(self, symbol, function):
    self.symbol = symbol
    self.function = function

  def __str__(self):
    return self.symbol


class Expression(RedefinedOperators):
  def __init__(self, expression_structure):
    RedefinedOperators.__init__(self)
    self.expression_structure = expression_structure
    self.variable_names = set()
    self.__find_variables(self.expression_structure)

  def __find_variables(self, expression):
    for _ in expression:
      if isinstance(_, Expression):
        self.__find_variables(_.expression_structure)
      elif isinstance(_, (tuple, list)):
        self.__find_variables(_)
      elif isinstance(_, Variable):
        self.variable_names.add(_.name)

  def __to_str(self, expression):
    result = '('
    for _ in expression:
      if isinstance(_, Expression):
        result += self.__to_str(_.expression_structure)
      elif isinstance(_, (tuple, list)):
        result += self.__to_str(_)
      else:  # int, float, complex, Constant, Variable, Operator
        result += str(_)
        if _ is not expression[-1]:
          result += ' '
    return result + ')'

  def __str__(self):
    return self.__to_str(self.expression_structure)

  def __eval(self, expression, **variables):
    operand1 = expression[0]
    if isinstance(operand1, Expression):
      result1 = self.__eval(operand1.expression_structure, **variables)
    elif isinstance(operand1, (tuple, list)):
      result1 = self.__eval(operand1, **variables)
    elif isinstance(operand1, (int, float, complex)):
      result1 = operand1
    elif isinstance(operand1, Constant):
      result1 = operand1.evaluate()
    else:  # Variable
      result1 = operand1.evaluate(**variables)

    operator = expression[1]

    operand2 = expression[2]
    if isinstance(operand2, Expression):
      result2 = self.__eval(operand2.expression_structure, **variables)
    elif isinstance(operand2, (tuple, list)):
      result2 = self.__eval(operand2, **variables)
    elif isinstance(operand2, (int, float, complex)):
      result2 = operand2
    elif isinstance(operand2, Constant):
      result2 = operand2.evaluate()
    else:  # Variable
      result2 = operand2.evaluate(**variables)

    return operator.function(result1, result2)

  def evaluate(self, **variables):
    return self.__eval(self.expression_structure, **variables)


def create_constant(value):
  return Constant(value)


def create_variable(name):
  return Variable(name)


def create_operator(symbol, function):
  return Operator(symbol, function)


def create_expression(expression_structure):
  return Expression(expression_structure)