timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Илиан Стаменов

Обратно към всички решения

Към профила на Илиан Стаменов

Резултати

 • 4 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 4 точки общо
 • 3 успешни тест(а)
 • 5 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
from uuid import uuid4
from datetime import datetime
from collections import deque


class UserDoesNotExistError(BaseException):
  pass


class UsersNotConnectedError(BaseException):
  pass


class UserAlreadyExistsError(BaseException):
  pass


class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid4()
    self.posts = deque()

  def add_post(self, post_content):
    self.posts.append(Post(self.uuid, datetime.now(), post_content))
    if len(self.posts) > 50:
      self.posts.popleft()

  def get_post(self):
    for post in reversed(self.posts):
      yield post


class Post:
  def __init__(self, uuid, time, post_content):
    self.author = uuid
    self.published_at = time
    self.content = post_content


class SocialGraph:
  def __init__(self):
    self.followers = {}
    self.followed_by = {}
    self.users = {}

  def add_user(self, user):
    if user.uuid in self.users.keys():
      raise UserAlreadyExistsError
    self.users[user.uuid] = user
    self.followers[user.uuid] = set()
    self.followed_by[user.uuid] = set()

  def get_user(self, user_uuid):
    return self.users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    self.users.remove(user_uuid)
    for follower in self.followers[user_uuid]:
      del self.following[follower][user_uuid]
    del self.followers[user_uuid]
    del self.following[user_uuid]

  def follow(self, follower, followee):
    self.followers[followee].add(follower)
    self.followed_by[follower].add(followee)

  def unfollow(self, follower, followee):
    self.followers[followee].remove(follower)
    self.followed_by[follower].remove(followee)

  def is_following(self, follower, followee):
    if followee not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    for f in self.followers[followee]:
      if follower == f:
        return True
    return False

  def followers(self, user_uuid):
    return self.followers[user_uuid]

  def following(self, user_uuid):
    return self.followed_by[user_uuid]

  def friends(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    res = []
    for follower in self.followers[user_uuid]:
      for followee in self.followers[follower]:
        if followee == user_uuid:
          res.append(follower)
    return res

  def max_distance(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    len = {}
    current = []
    current.append(followers(user_uuid))
    len[user_uuid] = 0
    while(len(current)):
      for user in current:
        if user not in colored:
          colored.append(user)
          current.append(followers(user))
          current.remove(user)
    return math.inf

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    if from_user_uuid not in self.users or to_user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    distance = 0
    if from_user_uuid == to_user_uuid:
      return distance
    colored = set([from_user_uuid])
    current = set()
    current = current.union(set(followers(from_user_uuid)))
    while(len(current)):
      distance += 1
      for user in current:
        if user == to_user_uuid:
          return distance
        if user not in colored:
          current = current.union(set([user]))
          for x in followers(user):
            current.add(x)
        current.remove(user)
    raise UsersNotConnectedError

  def nth_layer_following(self, user_uuid, n):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    colored = set()
    res = set()
    if 0 == n:
      return res
    res = set(followers(user_uuid))
    colored = colored.union(set(followers(user_uuid)))
    for i in range(n):
      res2 = set()
      for x in res:
        if x not in colored:
          res2 = res2.union(set(followers(x)))
          colored = colored.union(set(followers(x)))
      res = res2
    return res

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError

    def custom_sorter(elem):
      return elem.time
    res = []
    for followee in self.followed_by[user_uuid]:
      for post in followee.get_post():
        res.append(post)
    res.sort(key=custom_sorter)
    return res[offset:][:10]

Лог от изпълнението

EEEE.E..
======================================================================
ERROR: test_add_get_and_delete_user (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'remove'

======================================================================
ERROR: test_distnaces (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'followers' is not defined

======================================================================
ERROR: test_feed (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'get_post'

======================================================================
ERROR: test_following (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: 'dict' object is not callable

======================================================================
ERROR: test_layer_followings (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'SocialGraph' object has no attribute 'nth_layer_followings'

----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.076s

FAILED (errors=5)

История (2 версии и 0 коментара)

Илиан обнови решението на 18.04.2016 16:54 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
from uuid import uuid4
from datetime import datetime
from collections import deque


class UserDoesNotExistError(BaseException):
  pass


class UsersNotConnectedError(BaseException):
  pass


class UserAlreadyExistsError(BaseException):
  pass


class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid4()
    self.posts = deque()

  def add_post(self, post_content):
    self.posts.append(Post(self.uuid, datetime.now(), post_content))
    if len(self.posts) > 50:
      self.posts.popleft()

  def get_post(self):
    for post in reversed(self.posts):
      yield post


class Post:
  def __init__(self, uuid, time, post_content):
    self.author = uuid
    self.published_at = time
    self.content = post_content


class SocialGraph:
  def __init__(self):
    self.followers = {}
    self.followed_by = {}
    self.users = {}

  def add_user(self, user):
    if user.uuid in self.users.keys():
      raise UserAlreadyExistsError
    self.users[user.uuid] = user
    self.followers[user.uuid] = set()
    self.followed_by[user.uuid] = set()

  def get_user(self, user_uuid):
    return self.users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    self.users.remove(user_uuid)
    for follower in self.followers[user_uuid]:
      del self.following[follower][user_uuid]
    del self.followers[user_uuid]
    del self.following[user_uuid]

  def follow(self, follower, followee):
    self.followers[followee].add(follower)
    self.followed_by[follower].add(followee)

  def unfollow(self, follower, followee):
    self.followers[followee].remove(follower)
    self.followed_by[follower].remove(followee)

  def is_following(self, follower, followee):
    if followee not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    for f in self.followers[followee]:
      if follower == f:
        return True
    return False

  def followers(self, user_uuid):
    return self.followers[user_uuid]

  def following(self, user_uuid):
    return self.followed_by[user_uuid]

  def friends(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    res = []
    for follower in self.followers[user_uuid]:
      for followee in self.followers[follower]:
        if followee == user_uuid:
          res.append(follower)
    return res

  def max_distance(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    len = {}
    current = []
    current.append(followers(user_uuid))
    len[user_uuid] = 0
    while(len(current)):
      for user in current:
        if user not in colored:
          colored.append(user)
          current.append(followers(user))
          current.remove(user)
    return 0

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    if from_user_uuid not in self.users or to_user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    distance = 0
    if from_user_uuid == to_user_uuid:
      return distance
    colored = set([from_user_uuid])
    current = set()
    current = current.union(set(followers(from_user_uuid)))
    while(len(current)):
      distance += 1
      for user in current:
        if user == to_user_uuid:
          return distance
        if user not in colored:
          current = current.union(set([user]))
          for x in followers(user):
            current.add(x)
        current.remove(user)
    raise UsersNotConnectedError

  def nth_layer_following(self, user_uuid, n):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    colored = set()
    res = set()
    if 0 == n:
      return res
    res = set(followers(user_uuid))
    colored = colored.union(set(followers(user_uuid)))
    for i in range(n):
      res2 = set()
      for x in res:
        if x not in colored:
          res2 = res2.union(set(followers(x)))
          colored = colored.union(set(followers(x)))
      res = res2
    return res

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError

    def custom_sorter(elem):
      return elem.time
    res = []
    for followee in self.followed_by[user_uuid]:
      for post in followee.get_post():
        res.append(post)
    res.sort(key=custom_sorter)
    return res[offset:][:10]

Илиан обнови решението на 18.04.2016 16:55 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
from uuid import uuid4
from datetime import datetime
from collections import deque


class UserDoesNotExistError(BaseException):
  pass


class UsersNotConnectedError(BaseException):
  pass


class UserAlreadyExistsError(BaseException):
  pass


class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid4()
    self.posts = deque()

  def add_post(self, post_content):
    self.posts.append(Post(self.uuid, datetime.now(), post_content))
    if len(self.posts) > 50:
      self.posts.popleft()

  def get_post(self):
    for post in reversed(self.posts):
      yield post


class Post:
  def __init__(self, uuid, time, post_content):
    self.author = uuid
    self.published_at = time
    self.content = post_content


class SocialGraph:
  def __init__(self):
    self.followers = {}
    self.followed_by = {}
    self.users = {}

  def add_user(self, user):
    if user.uuid in self.users.keys():
      raise UserAlreadyExistsError
    self.users[user.uuid] = user
    self.followers[user.uuid] = set()
    self.followed_by[user.uuid] = set()

  def get_user(self, user_uuid):
    return self.users[user_uuid]

  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    self.users.remove(user_uuid)
    for follower in self.followers[user_uuid]:
      del self.following[follower][user_uuid]
    del self.followers[user_uuid]
    del self.following[user_uuid]

  def follow(self, follower, followee):
    self.followers[followee].add(follower)
    self.followed_by[follower].add(followee)

  def unfollow(self, follower, followee):
    self.followers[followee].remove(follower)
    self.followed_by[follower].remove(followee)

  def is_following(self, follower, followee):
    if followee not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    for f in self.followers[followee]:
      if follower == f:
        return True
    return False

  def followers(self, user_uuid):
    return self.followers[user_uuid]

  def following(self, user_uuid):
    return self.followed_by[user_uuid]

  def friends(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    res = []
    for follower in self.followers[user_uuid]:
      for followee in self.followers[follower]:
        if followee == user_uuid:
          res.append(follower)
    return res

  def max_distance(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    len = {}
    current = []
    current.append(followers(user_uuid))
    len[user_uuid] = 0
    while(len(current)):
      for user in current:
        if user not in colored:
          colored.append(user)
          current.append(followers(user))
          current.remove(user)
    return math.inf

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    if from_user_uuid not in self.users or to_user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    distance = 0
    if from_user_uuid == to_user_uuid:
      return distance
    colored = set([from_user_uuid])
    current = set()
    current = current.union(set(followers(from_user_uuid)))
    while(len(current)):
      distance += 1
      for user in current:
        if user == to_user_uuid:
          return distance
        if user not in colored:
          current = current.union(set([user]))
          for x in followers(user):
            current.add(x)
        current.remove(user)
    raise UsersNotConnectedError

  def nth_layer_following(self, user_uuid, n):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError
    colored = set()
    res = set()
    if 0 == n:
      return res
    res = set(followers(user_uuid))
    colored = colored.union(set(followers(user_uuid)))
    for i in range(n):
      res2 = set()
      for x in res:
        if x not in colored:
          res2 = res2.union(set(followers(x)))
          colored = colored.union(set(followers(x)))
      res = res2
    return res

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    if user_uuid not in self.users:
      raise UserDoesNotExistError

    def custom_sorter(elem):
      return elem.time
    res = []
    for followee in self.followed_by[user_uuid]:
      for post in followee.get_post():
        res.append(post)
    res.sort(key=custom_sorter)
    return res[offset:][:10]