timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Хризантема Станчева

Обратно към всички решения

Към профила на Хризантема Станчева

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 8 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
import uuid
import datetime
from queue import Queue
MAX_SIZE_POST_QUEUE = 50


class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts = Queue(maxsize=MAX_SIZE_POST_QUEUE)

  def __repr__(self):
    return "('{}' - '{}')".format(self.full_name, self.uuid)

  def __str__(self):
    return repr(self)

  def __hash__(self):
    return hash(self.__str__())

  def get_name(self):
    return self.full_name

  def get_uuid(self):
    return self.uuid

  def add_post(self, post_content):
    new_post = Post(post_content, self.uuid)
    if self.posts.full():
      self.posts.get()
    self.posts.put(new_post)

  def get_post(self):
    tmp_quee = Queue(maxsize=MAX_SIZE_POST_QUEUE)
    while not self.posts.empty():
      current_post = self.posts.get()
      tmp_quee.put(current_post)
      yield current_post
    self.posts = tmp_quee


class Post:
  def __init__(self, content, author):
    self.content = content
    self.published_at = datetime.datetime.now()
    self.author = author


class SocialGraph:

  def __init__(self):
    self._graph = {}

  def add_user(self, user):
    if user in self._graph.keys():
      raise UserAlreadyExistsError
    else:
      self._graph[user] = []

  def get_user_by_uuid(self, user_uuid):
    for user in self._graph.keys():
      if user_uuid == user.get_uuid():
        return user
    raise UserDoesNotExistError

  def does_user_exist(self, user_uuid):
    list_uuid = [u.get_uuid() for u in self._graph.keys()]
    return user_uuid in list_uuid

  def get_user(self, user_uuid):
    if self.does_user_exist(user_uuid):
      return self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def delete_user(self, user_uuid):
    if not self.does_user_exist(user_uuid):
      raise UserDoesNotExistError
    else:
      user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
      del self._graph[user]

  def follow(self, follower, followee):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(follower)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(followee)

    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    if user_followed in self._graph[user_follows]:
      pass
    else:
      self._graph[user_follows].append(user_followed)

  def unfollow(self, follower, followee):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(follower)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(followee)

    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    if user_followed in self._graph[user_follows]:
      self._graph[user_follows].remove(user_followed)
    else:
      pass

  def is_following(self, follower, followee):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(follower)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(followee)

    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    return user_followed in self._graph[user_follows]

  def followers(self, user_uuid):
    user_followed = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    followers = []

    for key in self._graph.keys():
      if user_followed in self._graph[key]:
        followers.append(key)
    return set([f.uuid for f in followers])

  def following(self, user_uuid):
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    return set([u.uuid for u in self._graph[user]])

  def friends(self, user_uuid):
    friends = set()
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    for follower in self._graph[user]:
      if user in self._graph[follower]:
        friends.add(follower.get_uuid())
      else:
        pass
    return set(friends)

  def max_distance(self, user_uuid):
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    all_paths = []
    if self._graph[user] == []:
      return 0
    else:
      for each in self._graph.keys():
        cur_path = self.min_dist_helper(user.uuid, each.uuid)
        if not cur_path == float('inf'):
          all_paths.append(cur_path)
    return max(all_paths)

  def min_dist_helper(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(from_user_uuid)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(to_user_uuid)
    path = find_shortest_path(self._graph, user_follows, user_followed)
    return len(path) - 1

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(from_user_uuid)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(to_user_uuid)
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    distance = self.min_dist_helper(from_user_uuid, to_user_uuid)
    if distance == 0:
      raise UsersNotConnectedError
    else:
      return distance

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    result = []
    all_users = self._graph.keys()
    tmp_d = {u: self.min_dist_helper(user_uuid, u.uuid) for u in all_users}
    for key, value in tmp_d.items():
      if value == n:
        result.append(key.uuid)
    return result

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    posts = []
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    followees = self._graph[user]

    for followee in followees:
      tmp_queue = Queue(maxsize=MAX_SIZE_POST_QUEUE)
      while not followee.posts.empty():
        current_post = followee.posts.get()
        posts.append(current_post)
        tmp_queue.put(current_post)
      followee.posts = tmp_queue

    s_p = sorted(posts, key=lambda post: post.published_at, reverse=True)
    return s_p[offset:offset + limit]


class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass


class UsersNotConnectedError(Exception):
  pass


def find_shortest_path(graph, start, end, path=[]):
  path = path + [start]
  if start == end:
    return path
  shortest = []
  for node in graph[start]:
    if node not in path:
      newpath = find_shortest_path(graph, node, end, path)
      if newpath:
        if shortest == [] or len(newpath) < len(shortest):
          shortest = newpath
  return shortest

Лог от изпълнението

........
----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.076s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Хризантема обнови решението на 18.04.2016 15:12 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
import uuid
import datetime
from queue import Queue
MAX_SIZE_POST_QUEUE = 50


class User:
  def __init__(self, full_name):
    self.full_name = full_name
    self.uuid = uuid.uuid4()
    self.posts = Queue(maxsize=MAX_SIZE_POST_QUEUE)

  def __repr__(self):
    return "('{}' - '{}')".format(self.full_name, self.uuid)

  def __str__(self):
    return repr(self)

  def __hash__(self):
    return hash(self.__str__())

  def get_name(self):
    return self.full_name

  def get_uuid(self):
    return self.uuid

  def add_post(self, post_content):
    new_post = Post(post_content, self.uuid)
    if self.posts.full():
      self.posts.get()
    self.posts.put(new_post)

  def get_post(self):
    tmp_quee = Queue(maxsize=MAX_SIZE_POST_QUEUE)
    while not self.posts.empty():
      current_post = self.posts.get()
      tmp_quee.put(current_post)
      yield current_post
    self.posts = tmp_quee


class Post:
  def __init__(self, content, author):
    self.content = content
    self.published_at = datetime.datetime.now()
    self.author = author


class SocialGraph:

  def __init__(self):
    self._graph = {}

  def add_user(self, user):
    if user in self._graph.keys():
      raise UserAlreadyExistsError
    else:
      self._graph[user] = []

  def get_user_by_uuid(self, user_uuid):
    for user in self._graph.keys():
      if user_uuid == user.get_uuid():
        return user
    raise UserDoesNotExistError

  def does_user_exist(self, user_uuid):
    list_uuid = [u.get_uuid() for u in self._graph.keys()]
    return user_uuid in list_uuid

  def get_user(self, user_uuid):
    if self.does_user_exist(user_uuid):
      return self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    else:
      raise UserDoesNotExistError

  def delete_user(self, user_uuid):
    if not self.does_user_exist(user_uuid):
      raise UserDoesNotExistError
    else:
      user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
      del self._graph[user]

  def follow(self, follower, followee):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(follower)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(followee)

    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    if user_followed in self._graph[user_follows]:
      pass
    else:
      self._graph[user_follows].append(user_followed)

  def unfollow(self, follower, followee):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(follower)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(followee)

    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    if user_followed in self._graph[user_follows]:
      self._graph[user_follows].remove(user_followed)
    else:
      pass

  def is_following(self, follower, followee):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(follower)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(followee)

    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    return user_followed in self._graph[user_follows]

  def followers(self, user_uuid):
    user_followed = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError

    followers = []

    for key in self._graph.keys():
      if user_followed in self._graph[key]:
        followers.append(key)
    return set([f.uuid for f in followers])

  def following(self, user_uuid):
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    return set([u.uuid for u in self._graph[user]])

  def friends(self, user_uuid):
    friends = set()
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    for follower in self._graph[user]:
      if user in self._graph[follower]:
        friends.add(follower.get_uuid())
      else:
        pass
    return set(friends)

  def max_distance(self, user_uuid):
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    all_paths = []
    if self._graph[user] == []:
      return 0
    else:
      for each in self._graph.keys():
        cur_path = self.min_dist_helper(user.uuid, each.uuid)
        if not cur_path == float('inf'):
          all_paths.append(cur_path)
    return max(all_paths)

  def min_dist_helper(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(from_user_uuid)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(to_user_uuid)
    path = find_shortest_path(self._graph, user_follows, user_followed)
    return len(path) - 1

  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    user_follows = self.get_user_by_uuid(from_user_uuid)
    user_followed = self.get_user_by_uuid(to_user_uuid)
    if user_follows not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    if user_followed not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    distance = self.min_dist_helper(from_user_uuid, to_user_uuid)
    if distance == 0:
      raise UsersNotConnectedError
    else:
      return distance

  def nth_layer_followings(self, user_uuid, n):
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    result = []
    all_users = self._graph.keys()
    tmp_d = {u: self.min_dist_helper(user_uuid, u.uuid) for u in all_users}
    for key, value in tmp_d.items():
      if value == n:
        result.append(key.uuid)
    return result

  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10):
    posts = []
    user = self.get_user_by_uuid(user_uuid)
    if user not in self._graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    followees = self._graph[user]

    for followee in followees:
      tmp_queue = Queue(maxsize=MAX_SIZE_POST_QUEUE)
      while not followee.posts.empty():
        current_post = followee.posts.get()
        posts.append(current_post)
        tmp_queue.put(current_post)
      followee.posts = tmp_queue

    s_p = sorted(posts, key=lambda post: post.published_at, reverse=True)
    return s_p[offset:offset + limit]


class UserDoesNotExistError(Exception):
  pass


class UserAlreadyExistsError(Exception):
  pass


class UsersNotConnectedError(Exception):
  pass


def find_shortest_path(graph, start, end, path=[]):
  path = path + [start]
  if start == end:
    return path
  shortest = []
  for node in graph[start]:
    if node not in path:
      newpath = find_shortest_path(graph, node, end, path)
      if newpath:
        if shortest == [] or len(newpath) < len(shortest):
          shortest = newpath
  return shortest