timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Генератор на тухлички

Краен срок
29.03.2016 13:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Генератор на тухлички

Чували ли сте вица за тухличка? Ако не сте, питайте. Обратно към задачата.

Повечето от вас са играли в някакъв период от своите посттийн години това:

Puzzle

Ако не сте, или пък сте забравили, може да се позабавлявате!

Целта е да упражним генератори. Напишете функция def solvable_tiles(size=3), която връща по мързеливия начин итеруем обект, на който като се извика next(), връща подредба на дъска (съответно с размер size x size).

Подредбите трябва да са различни и да са възможни за изпълнение. Връщането на дъски продължава до изчерпвне на количествата.

Дъската се представя като кортеж от кортежи отразяващи съответно редовете. С 0 се означава празно квадратче.

Например дъската от картинката по-горе се представя като:

(
  (1, 2, 3, 4),
  (5, 6, 7, 8),
  (9, 10, 11, 12),
  (13, 14, 15, 0)
)

Как се разбира, че една конкретна подредба има решение, може да прочете тук. Да се пробвате да измислите сами формула, да питате във форума или нещо друго.

Решения

Теодор Тошков
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Теодор Тошков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
import itertools


def inversion(ls):
  length = len(ls)
  counter = 0
  for i in range(0, length-1):
    for j in range(i+1, length):
      counter = counter + (ls[i] > ls[j])
  return counter


def even(num):
  return num % 2 == 0


def odd(num):
  return num % 2 != 0


def valid(game):
  size = len(game)
  zeroless = [item for sublist in game for item in sublist]
  empty_pos = zeroless.index(0)
  empty_pos_row = empty_pos // size
  del zeroless[empty_pos]
  inversions = inversion(zeroless)
  return (odd(size) and even(inversions)) or \
      (even(size) and (even(empty_pos_row) != even(inversions)))


def solvable_tiles(size=3):
  for game in filter(valid,
            map(lambda x: tuple(zip(*[iter(x)]*size)),
              itertools.permutations(range(0, size ** 2)))):
    yield game
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.157s

OK
Десислава Цветкова
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 5 неуспешни тест(а)
Десислава Цветкова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
def chunkify(xs, size):
  return tuple(tuple(xs[i:i + size]) for i in range(0, len(xs), size))


def inversion_number(xs):
  without_zero = list(xs)
  without_zero.remove(0)
  return sum(1 for x, y in combinations(range(len(without_zero)), 2)
        if without_zero[x] > without_zero[y])


def make_combinations(size):
  return groupby(map(lambda xs: [inversion_number(xs) % 2, xs],
            permutations(range(size))), key=lambda xs: xs[0])


def filter_zero(matrix, begin):
  searched_lines = [matrix[i] for i in range(begin, len(matrix), 2)]
  return any(map(lambda line: 0 in line, searched_lines))


def solvable_tiles(size=3):
  combs = make_combinations(size ** 2)
  for key, group in combs:

    # odd grid, even inversions
    if size % 2 == 1 and key == 0:
      for element in group:
        yield(chunkify(element[1], size))

    # even grid, odd inversions
    elif size % 2 == 0 and key == 1:
      for element in group:
        matrix = chunkify(element[1], size)
        if filter_zero(matrix, 0):
          yield(matrix)

    # even grid, even inversions
    elif size % 2 == 0 and key == 0:
      for element in group:
        matrix = chunkify(element[1], size)
        if filter_zero(matrix, 1):
          yield(matrix)
E.EEEE
======================================================================
ERROR: test_board_rows_are_correct_size (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'groupby' is not defined

======================================================================
ERROR: test_solvable_tiles_actually_returns_solvable_tiles (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'groupby' is not defined

======================================================================
ERROR: test_solvable_tiles_returns_tuple_of_tuples (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'groupby' is not defined

======================================================================
ERROR: test_stopiteration_error_is_raised (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'groupby' is not defined

======================================================================
ERROR: test_tiles_generated_uniqueness (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 'groupby' is not defined

----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.116s

FAILED (errors=5)
Илия Жечев
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Илия Жечев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
from itertools import permutations
import numpy as np
import math


def even(number):
  return number % 2 == 0


def odd(number):
  return not even(number)


def count_inversions(board):
  return sum(sum(piece > current and bool(piece and current)
          for current in board[id + 1:])
        for id, piece in enumerate(board[:-1]))


def valid_move(board):
  inversions = count_inversions(board)
  grid_width = int(math.sqrt(len(board)))
  blank_pos = grid_width - math.ceil((board.index(0) + 1) / grid_width) + 1
  return (odd(grid_width) and even(inversions)) or (
    even(grid_width) and odd(blank_pos) == even(inversions))


def solvable_tiles(size=3):
  return (tuple(board[i: i + size] for i in np.arange(0, size ** 2, size))
      for board in filter(valid_move, permutations(range(size ** 2))))
No module named 'numpy'
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 114, in main
  loaded_test = imp.load_source('test', test_module)
 File "/usr/local/lib/python3.5/imp.py", line 172, in load_source
  module = _load(spec)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 693, in _load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 662, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
 File "/tmp/d20160330-2514-169viji/test.py", line 3, in <module>
  import solution
 File "/tmp/d20160330-2514-169viji/solution.py", line 2, in <module>
  import numpy as np
Ивета Чампоева
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Ивета Чампоева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import math
import random


def number_of_inversions(row):
  sum = 0
  for i in range(0, len(row) - 1):
    for j in range(i + 1, len(row)):
      if row[i] > row[j] and row[j]:
        sum += 1
  return sum


def tuple_of_tuples(row):
  size = int(math.sqrt(len(row)))
  return tuple([tuple([row[j] for j in range(i, i+size)])
         for i in range(0, len(row), size)])


def blank_on_even_row(row):
  size = int(math.sqrt(len(row)))
  tiles = tuple_of_tuples(row)
  for line in range(size - 2, -1, 2):
    if 0 in tiles[line]:
      return True
  return False


def legal(row):
  size = int(math.sqrt(len(row)))
  if size % 2 != 0 and number_of_inversions(row) % 2 == 0:
    return True
  elif size % 2 == 0 and blank_on_even_row(row) and\
      number_of_inversions(row) % 2 != 0:
    return True
  elif size % 2 == 0 and not blank_on_even_row(row) and\
      number_of_inversions(row) % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


def solvable_tiles(size=3):
  row = random.sample(range(size ** 2), size ** 2)
  solutions = []
  count = 0
  while count < math.factorial(size ** 2)/2:
    if legal(row) and row not in solutions:
      yield tuple_of_tuples(row)
      count += 1
      solutions.append(row)
    else:
      row = random.sample(range(size ** 2), size ** 2)
  raise StopIteration
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.365s

OK
Мартин Стоев
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Мартин Стоев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
import random
import math
from itertools import accumulate


def Merge(A, B):
  count = 0
  M = []
  while A and B:
    if A[0] <= B[0]:
      M.append(A.pop(0))
    else:
      count += len(A)
      M.append(B.pop(0))
  M += A + B
  return M, count


def count_inversions(A):
  l = len(A)
  if l > 1:
    n = l // 2
    C = A[:n]
    D = A[n:]
    C, c = count_inversions(A[:n])
    D, d = count_inversions(A[n:])
    B, b = Merge(C, D)
    return B, b + c + d
  else:
    return A, 0


def solvable(sample, size):
  odd = size % 2
  inversions = count_inversions(sample)[1] % 2
  zero = sample.index(0)
  state1 = (odd and inversions != 1)
  state2 = (not odd)
  state3 = (size - math.ceil(zero % size) + 1) % 2 == inversions
  solvable = state1 or (state2 and state3)
  return solvable


def solvable_tiles(size):
  cells = size * size
  factorial = list(accumulate(range(1, cells + 1), lambda a, b: a * b))[-1]
  past = set()
  while True:
    sample = random.sample(range(0, cells), cells)
    iterations = 0
    while tuple(sample) in past or not solvable(sample, size):
      sample = random.sample(range(0, cells), cells)
      iterations += 1
      if iterations > factorial:
        raise StopIteration
    past.add(tuple(sample))
    result = tuple([tuple(sample[(x * size):((x + 1) * size)])
            for x in range(size)])
    yield result
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.392s

OK
Христо Хърсев
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Христо Хърсев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
from itertools import permutations


def inversions(tile, tiles):
  return [
    tile > following_tile and following_tile != 0
    for following_tile in tiles[tiles.index(tile)+1:]
  ].count(True)


def is_solvable(tiles, size):
  inversions_count = sum(inversions(x, tiles) for x in tiles)
  blank_tile_row = tiles.index(0) // size
  if size % 2 == 1 and inversions_count % 2 == 0:
    return True
  if size % 2 == 0 and inversions_count % 2 != blank_tile_row % 2:
    return True
  return False


def solvable_tiles(size=3):
  tiles = permutations(range(size * size), size * size)

  return (
    tuple((tile[i * size: i * size + size]) for i in range(size))
    for tile in tiles
    if is_solvable(tile, size)
  )
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.598s

OK
Тодор Димов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тодор Димов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
from itertools import permutations


def solvable_tiles(size=3):
  def valid(data):
    def inversions(data):
      ind, count = 0, 0
      for num1 in data:
        ind += 1
        for num2 in data[ind::]:
          if(num1 != 0 and num2 != 0 and num1 > num2):
            count += 1
      return count

    def blank(data):
      return tuple(reversed(data)).index(0) // size + 1

    inv = not inversions(data) % 2
    return size % 2 and inv or not size % 2 and blank(data) % 2 == inv

  def make_board(data):
    result = ()
    for ind in range(size):
      result += (data[ind * size:(ind + 1) * size],)
    return result

  boards = permutations(range(size ** 2))
  for board in boards:
    if(valid(board)):
      yield make_board(board)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.137s

OK
Стилиян Стоянов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Стилиян Стоянов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
from itertools import permutations


def count_inversions(tile):
  inversions = 0
  for index, item in enumerate(tile):
    for j in range(index, len(tile)):
      if item > tile[j]:
        inversions += 1
  return inversions


def is_solvable(tile, size):
  inversions_count = count_inversions(tile)
  blank_row = int(tile[::-1].index(0)/size)
  A, B, C = size % 2, blank_row % 2, inversions_count % 2
  # B==C
  # (even_blank_row(0..size-1) == even_inversions) or
  # (odd_blank_row_number(0..size-1) == odd_inversions)]
  if (A and not(C)) or (not(A) and (B == C)):
    return True
  else:
    return False


def solvable_tiles(size=3):
  all_tiles = permutations(range(size * size))
  for tile in all_tiles:
    if is_solvable(tile, size):
      tile = [tile[x:x+size] for x in range(0, size * size, size)]
      yield tuple(tile)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.152s

OK
Борис Алтънов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Борис Алтънов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
import itertools


def count_inversions(arr):
  count = 0
  for i in range(len(arr)):
    for n in arr[i + 1:]:
      if n < arr[i] and n != 0:
        count = count + 1
  return count


def check_zero(arr):
  for i in range(len(arr)):
    for j in range(len(arr[0])):
      if arr[i][j] == 0:
        if i % 2 == 0:
          return True
        else:
          return False


def to_table(arr, size):
  table = tuple(arr[n:n + size] for n in range(0, len(arr), size))
  return table


def solvable_tiles(size=3):
  tiles_perm = itertools.permutations(range(size**2))
  if size % 2 == 1:
    for elem in tiles_perm:
      if count_inversions(elem) % 2 == 0:
        yield to_table(elem, size)
  elif size % 2 == 0:
    for elem in tiles_perm:
      if check_zero(to_table(elem, size)) and \
          count_inversions(elem) % 2 == 1:
        yield to_table(elem, size)
      if not check_zero(to_table(elem, size)) and \
          count_inversions(elem) % 2 == 0:
        yield to_table(elem, size)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.126s

OK
Георги Данков
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Данков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
from itertools import permutations


def solvable_tiles(size=3):
  perms = permutations(range(size ** 2))
  for perm in perms:
    if is_solvable(perm, size):
      yield to_tile(perm, size)


def is_solvable(x, size):
  even_inversions = count_inversions(x) % 2 == 0

  if(size % 2 != 0 and even_inversions or
    size % 2 == 0 and blank_on_even_row(x, size) is not even_inversions):
    return True
  else:
    return False


def blank_on_even_row(permutation, size):
  row_counter = 1
  for i in range(len(permutation) - size, -1, -size):
    if(0 in permutation[i:i+size]):
      return row_counter % 2 == 0
    else:
      row_counter += 1


def to_tile(permutation, size):
  result = tuple(tuple(permutation[i:i+size])
          for i in range(0, len(permutation), size))
  return result


def count_inversions(array):
  return merge(array)[1]


def merge(array):
  if (len(array) < 2):
    return array, 0

  middle_index = int(len(array) / 2)

  left = merge(array[:middle_index])
  right = merge(array[middle_index:])
  count = left[1] + right[1]

  return merge_helper(left[0], right[0], count)


def merge_helper(left, right, count):
  left_length = len(left)
  right_length = len(right)

  sorted_array = []
  i, j = 0, 0

  while i < left_length and j < right_length:
    if left[i] == 0:
      i += 1
    elif right[j] == 0:
      j += 1
    elif left[i] <= right[j]:
      sorted_array.append(left[i])
      i += 1
    elif left[i] > right[j]:
      sorted_array.append(right[j])
      count += left_length - i
      j += 1

  sorted_array += left[i:]
  sorted_array += right[j:]

  return sorted_array, count
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.242s

OK
Алекс Николов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Алекс Николов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
import itertools
import math


def solvable_tiles(size=3):
  all_tile_permutations = itertools.permutations(range(size * size))
  return (create_board(permutation) for permutation in all_tile_permutations
      if is_tile_solution(permutation))


def inversions(perm):
  inversion_number = 0
  for i in range(len(perm) - 1, -1, -1):
    for j in range(len(perm) - 1, i, -1):
      if 0 not in [perm[i], perm[j]] and perm[i] > perm[j]:
        inversion_number += 1

  return inversion_number


def is_tile_solution(permutation):
  grid_width = math.sqrt(len(permutation))
  inversion_number_even = inversions(permutation) % 2 == 0
  grid_width_even = grid_width % 2 == 0
  row_with_blank = grid_width - permutation.index(0) // grid_width
  blank_on_even_row_from_bottom = row_with_blank % 2 == 0

  first_condition = not grid_width_even and inversion_number_even
  second_condition = blank_on_even_row_from_bottom == inversion_number_even

  return first_condition or (grid_width_even and second_condition)


def create_board(flattened_board):
  board = []
  board_width = int(math.sqrt(len(flattened_board)))
  row = []
  for index, element in enumerate(flattened_board):
    row.append(element)
    if index % board_width == board_width - 1:
      board.append(tuple(row))
      row = []

  return tuple(board)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.248s

OK
Александрина Ламбова
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Александрина Ламбова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
from itertools import permutations
from math import sqrt


def even(num):
  return num % 2 == 0


def countRows(grid):
  count = 0
  for i in range(len(grid)):
    if grid[i] == 0:
      count = i
  return len(grid) - count/sqrt(len(grid))


def countInversions(grid):
  count = 0
  for i in range(1, len(grid)):
    for j in range(i):
      if(grid[j] > grid[i]):
        count += 1
  return count


def slice(grid):
  l = int(sqrt(len(grid)))
  new = []
  for i in range(l):
    new.append(tuple(grid[i*l:(i+1)*l]))
  return tuple(new)


def solvable(grid):
  if even(len(grid)):
    return even(countInversions(grid)) != even(countRows(grid))
  else:
    return even(countInversions(grid))


def solvable_tiles(size=3):
  if(size <= 0):
    raise ValueError
  return map(slice, filter(solvable, permutations(range(size*size))))


......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.142s

OK
Николай Желязков
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Желязков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
from itertools import permutations
import random


def count_inversions(a):
  length = len(a)
  if length > 1:
    mid = length // 2
    left, left_inversions = count_inversions(a[:mid])
    right, right_inversions = count_inversions(a[mid:])
    merge, inversions = merge_count(left, right)
    return merge, left_inversions + right_inversions + inversions
  else:
    return a, 0


def merge_count(a, b):
  count = 0
  merge = []
  while a and b:
    if a[0] <= b[0]:
      merge.append(a.pop(0))
    else:
      count += len(a)
      merge.append(b.pop(0))
  merge.extend(a + b)
  return merge, count


def get_blank_row(grid):
  for index, row in enumerate(reversed(grid)):
    if 0 in row:
      return index + 1


def is_grid_solvable(grid, grid_width):
  elements = [elem for row in grid for elem in row]
  elements.remove(0)
  inversions_count = count_inversions(elements)[1]
  blank_row = get_blank_row(grid)
  if grid_width % 2 == 0 and blank_row % 2 == 0:
    return inversions_count % 2 == 1
  else:
    return inversions_count % 2 == 0


def solvable_tiles(size=3):
  count = size * size
  numbers = list(range(0, count))
  random.shuffle(numbers)
  numbers = permutations(numbers)
  for current in numbers:
    grid = tuple([tuple(current[x:x+size]) for x in range(0, count, size)])
    if is_grid_solvable(grid, size):
      yield grid
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.204s

OK
Кристина Христакиева
 • Некоректно
 • 5 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Кристина Христакиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
import itertools


def list_to_grid(l, size):
  grid = [l[i:i + size] for i in range(0, len(l), size)]
  return tuple(tuple(row) for row in grid)


def number_of_inversions(grid_list):
  new_list = [x for x in grid_list if x != 0]
  counter = 0
  for i in range(len(new_list)):
    for j in range(i + 1, len(new_list)):
      if new_list[i] > new_list[j]:
        counter += 1
  return counter


def blank_row(grid_list, size):
  new_list = list_to_grid(grid_list, size)
  for i in range(len(new_list)):
    if 0 in new_list[i]:
      return i
      break


def is_solvable(grid_list, size):
  inversions = number_of_inversions(grid_list)
  blank = blank_row(grid_list, size)
  return ((size % 2) & (not(inversions % 2))) | ((not(size % 2))
          & (blank % 2)) == (not(inversions % 2))


class Grid:

  def __init__(self, size=3):
    self.size = size
    grid = list(range(0, self.size**2))
    self.tables = itertools.permutations(grid)
    self.listgrid = next(self.tables)

    while not is_solvable(self.listgrid, self.size):
      self.listgrid = next(self.tables)

  def __next__(self):

    try:
      while True:
        self.listgrid = next(self.tables)

        if is_solvable(self.listgrid, self.size):
          return list_to_grid(self.listgrid, self.size)
    except StopIteration:
      raise StopIteration


def solvable_tiles(size=3):
  grid = Grid(size)
  while True:
    yield next(grid)
..F...
======================================================================
FAIL: test_solvable_tiles_actually_returns_solvable_tiles (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: False is not true

----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.146s

FAILED (failures=1)
Димитър Керезов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Димитър Керезов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
from math import factorial
from itertools import permutations


def is_even(num):
  return num % 2 == 0


def get_inversions(arr, left, right):
  left_index = 0
  right_index = 0
  arr_next_index = 0
  inversions_count = 0
  left_len = len(left)
  right_len = len(right)
  while left_index < left_len or right_index < right_len:
    arr_next_index = left_index+right_index
    if left_index == left_len:
      arr[arr_next_index] = right[right_index]
      right_index += 1
    elif right_index == right_len:
      arr[arr_next_index] = left[left_index]
      left_index += 1
    elif left[left_index] <= right[right_index]:
      arr[arr_next_index] = left[left_index]
      left_index += 1
    else:
      arr[arr_next_index] = right[right_index]
      if not right[right_index] == 0:
        inversions_count += left_len - left_index
      right_index += 1
  return inversions_count


def inversions_count(arr):
  arr_len = len(arr)
  if arr_len < 2:
    return 0

  middle = (arr_len + 1) // 2
  left = arr[:middle]
  right = arr[middle:arr_len]
  return (inversions_count(left) +
      inversions_count(right) +
      get_inversions(arr, left, right))


def is_solvable(game_board, board_width):
  blank_tile_row = game_board.index(0) // board_width
  board_inversions = inversions_count(game_board)
  board_width_even = is_even(board_width)
  board_inversions_even = is_even(board_inversions)
  blank_tile_on_odd_row = not is_even(blank_tile_row % board_width)
  return ((not board_width_even and board_inversions_even) or
      (board_width_even and
        (blank_tile_on_odd_row == board_inversions_even)))


def solvable_tiles(size=3):
  if size <= 0:
    raise ValueError("Game board size cannot be less than 1")
  board_size = size * size
  numbers = list(range(board_size))
  max_number_of_boards = factorial(board_size)
  used_boards = []
  for permutation in permutations(numbers):
    if is_solvable(list(permutation), size):
      yield tuple(
        [permutation[i:i+size] for i in range(0, board_size, size)]
      )
  raise StopIteration
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.184s

OK
Кристофър Митов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристофър Митов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
from functools import reduce
from math import sqrt
from itertools import permutations


def inv_count(arr):
  return reduce(lambda x, y: x + y,
         [1 for i in range(len(arr)-1)
          for j in range(i+1, len(arr)) if arr[i] > arr[j]], 0)


def even(n):
  return n % 2 == 0


def odd(n):
  return n % 2 == 1


def is_solvable(board):
  board = list(board)
  size = int(sqrt(len(board)))

  zero_index = (board.index(0) // size, board.index(0) % size)
  board.remove(0)

  zero_row = size - zero_index[0]
  inversions = inv_count(board)

  return any([odd(size) and even(inversions),
        (even(size) and
        ((odd(inversions) and even(zero_row)) or
         (even(inversions) and odd(zero_row))))])


def solvable_tiles(size=3):
  game = list(range(size*size))
  solvables = filter(is_solvable, permutations(game))
  while True:
    current = next(solvables)
    result = [tuple([current[j] for j in range(i*size, size*(i + 1))])
         for i in range(size)]

    yield tuple(result)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.160s

OK
Георги Иванов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
import itertools


def solvable_tiles(size):
  return Board(size)


class Board:
  def __init__(self, size):
    self.__size = size
    self.__max_number = size * size
    self.__permutations = itertools.permutations(
      list(range(0, self.__max_number)))

  def __iter__(self):
    return self

  def __next__(self):
    for permutation in self.__permutations:
      if self.__check_if_solvable(permutation):
        board = self.__convert_to_board(permutation)
        return board
      else:
        continue

    raise StopIteration()

  def __check_if_solvable(self, permutation):
    cnt_inversions = 0
    for i in range(self.__max_number):
      if permutation[i] == 0:
        blank_on_row = i / self.__size

      for j in range(i, self.__max_number):
        if permutation[i] > permutation[j]:
          cnt_inversions += 1

    if blank_on_row % 2 == 2:
      blank_on_odd = False
    else:
      blank_on_odd = True

    if self.__size % 2 != 0 and cnt_inversions % 2 == 0:
      return True
    elif self.__size % 2 == 0 and \
        not blank_on_odd and \
        cnt_inversions % 2 == 0:
      return True
    elif self.__size % 2 == 0 and blank_on_odd and cnt_inversions % 2 != 0:
      return True

    return False

  def __convert_to_board(self, permutation):
    splitted = [permutation[i:i + self.__size]
          for i in range(0, self.__max_number, self.__size)]

    return tuple(tuple(row) for row in splitted)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.160s

OK
Хризантема Станчева
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Хризантема Станчева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
from itertools import chain, repeat
from itertools import permutations


def number_of_inversions(iterable):
  tmp = list(iterable)
  length = len(tmp)
  count = 0
  for i in range(0, length - 1):
    for j in range(i + 1, length):
      if tmp[j] < tmp[i]:
        count += 1
  return count


class ZipExhausted(Exception):
  pass


def izip_longest(*args, **kwds):
  fillvalue = kwds.get('fillvalue')
  counter = [len(args) - 1]

  def sentinel():
    if not counter[0]:
      raise ZipExhausted
    counter[0] -= 1
    yield fillvalue
  fillers = repeat(fillvalue)
  iterators = [chain(it, sentinel(), fillers) for it in args]
  try:
    while iterators:
      yield tuple(map(next, iterators))
  except ZipExhausted:
    pass


def grouper(iterable, n, fillvalue=None):
  args = [iter(iterable)] * n
  return izip_longest(fillvalue=fillvalue, *args)


def zero_position(grid, size):
  tmp = list(grid)
  for i in range(0, size):
    if 0 in set(tmp[i]):
      return i


def solvable_tiles(size=3):
  length = size ** 2
  tmp = permutations(range(0, length))

  for perm in tmp:
    num_inv = number_of_inversions(perm)
    grid = tuple(grouper(perm, size))
    zero_pos = zero_position(grid, size)

    if any([((size % 2 != 0) and (num_inv % 2 == 0)),
        (size % 2 == 0 and num_inv % 2 == 0 and zero_pos % 2 != 0),
        (size % 2 == 0 and num_inv % 2 != 0 and zero_pos % 2 == 0)]):
      yield grid
    else:
      pass

  raise StopIteration
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.208s

OK
Данислав Киров
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Данислав Киров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
from itertools import permutations


class TilesGame:
  def __init__(self, size):
    self.__size = size
    self.__permutations = permutations(range(self.__size ** 2))

  def __iter__(self):
    return self

  def __find_number_of_inversions(self, perm):
    inversions = 0
    checked_tiles = [0] * (self.__size ** 2 - 1)
    for tile in perm:
      if tile:
        checked_tiles[tile - 1] = 1
        inversions += checked_tiles[:tile].count(0)
    return inversions

  def __is_solvable(self, perm):
    inversions = self.__find_number_of_inversions(perm)
    blank_el_row = self.__size - perm.index(0) // self.__size
    cases = [
      all([self.__size % 2, not inversions % 2]),
      all([not self.__size % 2, not blank_el_row % 2, inversions % 2]),
      all([not self.__size % 2, blank_el_row % 2, not inversions % 2])
    ]
    return any(cases)

  def __next__(self):
    while True:
      perm = next(self.__permutations)
      if self.__is_solvable(perm):
        return tuple(tuple(perm[i:i + self.__size]) for i in range(
                          0, len(perm), self.__size))


def solvable_tiles(size=3):
  return TilesGame(size)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.110s

OK
Николай Мантаров
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Мантаров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
from itertools import permutations


def inversion_count(board):
  inversions = 0
  for this in board:
    for other in board:
      if this > other and board.index(this) < board.index(other):
        if other != 0:
          inversions += 1
  return inversions


def find_empty(board):
  length = len(board) ** (1/2)
  return int(board.index(0) / length)


def solvable(board):
  inversions = inversion_count(board)
  zero_pos = find_empty(board)
  if len(board) % 2 == 1 and inversions % 2 == 0:
    return True
  elif len(board) % 2 == 0 and zero_pos % 2 == 1 and inversions % 2 == 0:
    return True
  elif len(board) % 2 == 0 and zero_pos % 2 == 0 and inversions % 2 == 1:
    return True
  return False


def to_tuple(board, size):
  nested_lst = []
  for row in range(size):
    helper = []
    for col in range(size):
      helper.append(board[row*size+col])
    nested_lst.append(helper)
  nested_tuple_of_tuples = tuple(tuple(l) for l in nested_lst)
  return nested_tuple_of_tuples


def solvable_tiles(size=3):
  chances = permutations(range(size*size))
  while True:
    grid = next(chances)
    if solvable(list(grid)):
      solvable_grid = to_tuple(grid, size)
      yield solvable_grid
  raise StopIteration
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.805s

OK
Ивелина Христова
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Ивелина Христова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
import itertools

class BoardGenerator:

  def __init__(self, size):
    self.size = size
    numbers = range(size * size)
    self.boards = itertools.permutations(numbers)
    self.solvable_boards = (board for board in self.boards if self.is_solvable(board))

  def __iter__(self):
    return self

  def __next__(self):
    row = next(self.solvable_boards)
    chunks=[row[x:x + self.size] for x in range(0, len(row), self.size)]
    return tuple(chunks)

  def is_solvable(self, board):
    inversions = len([board[index] for index in range(len(board)) 
      for x in board[index:] if board[index] > x])
    blank_on = round((len(board) - board.index(0)) / self.size)
    if self.size % 2 == 0:
      return (inversions % 2 == 0) == (blank_on % 2 != 0)
    else:
      return inversions % 2 == 0

def solvable_tiles(size=3):
  board_generator = BoardGenerator(size)
  return board_generator
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.135s

OK
Даниел Делчев
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Даниел Делчев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
import itertools


def bubble_sort_count(board):
  array = board
  array = list(array)
  swaps_counter = 0
  swap_executed = True
  while swap_executed:
    swap_executed = False
    for i in range(0, len(array) - 1):
      if array[i+1] < array[i]:
        array[i+1], array[i] = array[i], array[i+1]
        swap_executed = True
        if array[i+1] != 0 and array[i] != 0:
          swaps_counter += 1
  return swaps_counter


def find_line_of_blank(board):
  rev = list(reversed(board))
  length = int(len(rev)**0.5)
  found = False
  index = 0
  i = 0
  while i < length and not found:
    for j in range(0, length):
      if rev[i*length+j] == 0:
        index = i
        found = True
    i += 1
  return index


def solvability(board):
  even_count = bubble_sort_count(board) % 2 == 0
  even_size = (len(board)**0.5) % 2 == 0
  even_blank = (find_line_of_blank(board) + 1) % 2 == 0
  if ((not even_size) and even_count) or \
      (even_size and ((not even_blank) == even_count)):
    return True
  return False


def tupify(tup):
  l = int(len(tup)**0.5)
  return tuple([tup[i:i+l] for i in range(0, len(tup), l)])


class Tiles:
  def __init__(self, generator):
    self.iterator = generator

  def __next__(self):
    return tupify(next(self.iterator))

  def __iter__(self):
    return self


def solvable_tiles(size=3):
  gen = filter(solvability, itertools.permutations(range(0, size*size)))
  return Tiles(gen)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.139s

OK
Илиан Стаменов
 • Некоректно
 • 3 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)
Илиан Стаменов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
from itertools import permutations


def t(size):
  def f(x):
    count = 0
    for i in range(size * size):
      for j in range(i, size * size):
        if x[i] > x[j] and x[i] != 0 and x[j] != 0:
          count = count + 1
    print(count)
    if size % 2 == 1 and count % 2 == 0:
      return True
    if size % 2 == 0 and count % 2 != (size - int(x.index(0) / size)) % 2:
      return True
    return False
  return f


def group(n):
  def f(iterable):
    res = []
    iter = iterable.__iter__()
    for i in range(n):
      tempList = []
      for i in range(n):
        tempList.append(next(iter))
      res.append(tempList)
    return res
  return f


def solvable_tiles(size=3):
  return map(group(size), filter(t(size), permutations(range(size * size))))
..EF.E
======================================================================
ERROR: test_solvable_tiles_actually_returns_solvable_tiles (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: can only concatenate tuple (not "list") to tuple

======================================================================
ERROR: test_tiles_generated_uniqueness (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
TypeError: unhashable type: 'list'

======================================================================
FAIL: test_solvable_tiles_returns_tuple_of_tuples (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6], [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27], [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34], [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41], [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]] is not an instance of <class 'tuple'>

----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.085s

FAILED (failures=1, errors=2)
Андрей Иванов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Андрей Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
import itertools


def count_inversions_helper(list_help, position):
  x = list_help[position]
  count = 0
  for i in range(position, len(list_help)):
    if x > list_help[i] and list_help[i] != 0:
      count = count + 1
  return count


def count_inversions(list_help):
  count = 0
  for i in range(0, len(list_help)):
    count = count + count_inversions_helper(list_help, i)
  return count


def zero_row_bottom(list_help, size):
  for i in range(len(list_help) - 1, -1, -1):
    if list_help[i] == 0:
      position = i
      break
  return size - int(position/size) - 1


class generator:
  def __init__(self, size):
    self.iterable = itertools.permutations(range(0, size * size))
    self.size = size

  def __iter__(self):
    return self

  def __next__(self):
    l = list(next(self.iterable))
    list_of_lists = []
    k = 0
    for i in range(0, self.size):
      helper = []
      for j in range(0, self.size):
        helper.append(l[k])
        k = k + 1
      list_of_lists.append(helper)
    result = tuple(tuple(x) for x in list_of_lists)
    zero_place = zero_row_bottom(l, self.size)
    count_inv = count_inversions(l)
    condition1 = self.size % 2 == 1 and count_inv % 2 == 0
    condition2 = self.size % 2 == 0 and zero_place % 2 == 1 and \
      count_inv % 2 == 1
    condition3 = self.size % 2 == 0 and zero_place % 2 == 0 and \
      count_inv % 2 == 0
    if condition1 or condition2 or condition3:
      return result
    else:
      return next(self)


def solvable_tiles(size=3):
  return generator(size)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.179s

OK
Николай Бабулков
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Бабулков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
from itertools import permutations


def grid_solvable(flat_grid, width):
  size = len(flat_grid)
  inv = 0
  for i in range(size):
    if flat_grid[i] == 0:
      blank = i
    for j in range(i + 1, size):
      if flat_grid[i] > flat_grid[j] and flat_grid[j] != 0:
        inv += 1

  blank_row_rev = width - blank//width
  return not(inv % 2) if width % 2 else blank_row_rev % 2 == (not(inv % 2))


def split_grid(flat_grid, size):
  return tuple([flat_grid[i:i+size] for i in range(0, len(flat_grid), size)])


def solvable_tiles(size=3):
  perms = permutations(range(size*size))
  return (split_grid(p, size) for p in perms if grid_solvable(p, size))
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.150s

OK
Светомир Стоименов
 • Коректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Светомир Стоименов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
from itertools import permutations


def even(permutation):
  invertions = 0
  for i in range(0, len(permutation) - 1):
    invertions += sum(x < permutation[i] for x in permutation[i:])
  return invertions % 2 == 0


def solvable(permutation, size):
  odd_row = (size - permutation.index(0) // size) % 2 == 1
  return ((size % 2 == 1 and even(permutation)) or
      (size % 2 == 0 and odd_row == even(permutation)))


def split(tile, size):
  args = [iter(tile)] * size
  return tuple(zip(*args))


def solvable_tiles(size=3):
  for tile in permutations(range(size**2)):
    if solvable(tile, size):
      yield split(tile, size)
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.181s

OK
Веселин Иванов
 • Некоректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Веселин Иванов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
from itertools import permutations
from itertools import islice


def solvable(perm, size):
  inversions = 0
  for i in range(size**2 - 1):
    for j in range(i + 1, size**2):
      if perm[i] > perm[j]:
        inversions += 1

  if size % 2 == 1 and inversions % 2 == 0:
    return True

  return False


def pack(perm, size):
  return tuple(tuple(islice(perm, i * size, (i + 1) * size))
         for i in range(size))


def solvable_tiles(size=3):
  perm_length = size**2
  perms = permutations(range(perm_length), perm_length)
  for p in perms:
    if solvable(p, size):
      yield pack(p, size)
E....E
======================================================================
ERROR: test_board_rows_are_correct_size (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 63, in thread
  raise TimeoutError
TimeoutError

======================================================================
ERROR: test_tiles_generated_uniqueness (test.TestSolvableTiles)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 63, in thread
  raise TimeoutError
TimeoutError

----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 4.130s

FAILED (errors=2)