Log observer

Краен срок
27.04.2016 23:59

Срокът за предаване на решения е отминал

Log observer

Всеки себеуважаващ се сайт "log-ва" разни неща. Например в колко часа, коя страница от сайта е била "поискана", от кое IP и колко време е отнело на сървъра да обработи заявката. Така по-лесно се откриват спамери, проблеми, забавяния по-сайта, областти, в които сайта може да се подобри и т.н. т.н.

Сайтовете на курсовете http://fmi.[ruby|py-bg|golang|clojure].[bg|net] не са изключение.

Ето ви една "малка" извадка от тези логове.

Напишете функциите:

def requests_per_day(log):
  #  return {
  #    'YYYY-MM-DD': N,
  #    'YYYY-MM-DD': N,
  #    .....
  #  }
  .....

Например:

{
  "2016-02-28": 2,
  "2016-04-21": 2,
  "2016-04-22": 1
}

Която връща речник оказващ на коя дата колко request-а са били направени.

Както и функцията:

def ips_set(log):
  # return {'XXX.YYY.ZZZ.TTT', .... }
  ....

Например:

{51.254.129.87, 212.25.142.226, 66.249.66.41}

която връща множеството от IP-тата достъпвали сайта.

Горните резултати, ще бъдат върнати от функциите при подаден стринг като този.

Решения

Теодор Тошков
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Теодор Тошков
import re
date_pattern = r'\d{4}-(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|[1-2]\d|3[0-1])'
ip_pattern = r'\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d\d?)\.){3}' \
r'(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d\d?)\b'
def ips_set(log):
return set(re.findall(ip_pattern, log))
def requests_per_day(log):
all_dates = re.findall(date_pattern, log)
result = {}
for date in all_dates:
if date in result:
result[date] += 1
else:
result[date] = 1
return result
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.049s

OK
Илия Жечев
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Илия Жечев
def requests_per_day(log):
dates = re.findall(' at (\d{4}-\d{2}-\d{2}) ', log)
return {date: dates.count(date) for date in dates}
def ips_set(log):
return {ip[0] for ip in re.findall(' for ((\d{1,4}.){3}\d{1,4})', log)}
EE
======================================================================
ERROR: test_ips_set (test.TestLogObserver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 're' is not defined

======================================================================
ERROR: test_requests_per_day (test.TestLogObserver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
NameError: name 're' is not defined

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.044s

FAILED (errors=2)
Тодор Димов
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Тодор Димов
import re
from collections import defaultdict
def requests_per_day(log):
regex_dates = r'\d{4,4}(-\d{2,2}){2,2}'
matches = re.finditer(regex_dates, log)
dates = defaultdict(int)
for match in matches:
start, end = match.span()
dates[log[start:end]] += 1
return dates
def ips_set(log):
regex_IPs = r'\d{1,3}(\.\d{1,3}){3,3}'
matches = re.finditer(regex_IPs, log)
IPs = set()
for match in matches:
start, end = match.span()
IPs.add(log[start:end])
return IPs
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.048s

OK
Георги Иванов
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Иванов
import re
def requests_per_day(log):
matches = re.findall('[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}', log)
log_dict = {}
for match in matches:
if match in log_dict.keys():
log_dict[match] += 1
else:
log_dict[match] = 1
return log_dict
def ips_set(log):
matches = re.findall('[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}', log)
return set(matches)
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.210s

OK
Данислав Киров
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Данислав Киров
import re
def requests_per_day(log):
dates = re.findall('\d+-\d+-\d+', log)
result = {}
for date in dates:
if date in result:
result[date] += 1
else:
result[date] = 1
return result
def ips_set(log):
return set(re.findall('\d+\.\d+\.\d+\.\d+', log))
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK
Николай Желязков
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Желязков
import re
from collections import defaultdict
def requests_per_day(log):
result = defaultdict(int)
for line in log.splitlines():
match = re.search('\d{4}-\d\d-\d\d', line)
if match:
result[match.group()] += 1
return dict(result)
def ips_set(log):
result = set()
for line in log.splitlines():
match = re.search('\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3}', line)
if match:
result.add(match.group())
return result
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.049s

OK
Веселин Иванов
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Веселин Иванов
import re
def requests_per_day(log):
it = re.finditer(r'(GET|POST|HEAD).*'
r'(\d{4,4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|30|31))',
log)
result = {}
for match in it:
date = match.group(2)
if date in result:
result[date] += 1
else:
result[date] = 1
return result
def ips_set(log):
it = re.finditer(r'\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}', log)
return {match.group() for match in it}
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK
Светомир Стоименов
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Светомир Стоименов
import re
from collections import Counter
def ip_set(log):
ip_pattern = r'\b(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\b'
matches = re.finditer(ip_pattern, log)
ip_set = set()
for match in matches:
start, end = match.span()
ip_set.add(log[start:end])
return ip_set
def requests_per_day(log):
date_pattern = r'\b\d{1,4}-\d{1,2}-\d{1,2}\b'
matches = re.finditer(date_pattern, log)
requests_per_date = Counter()
for match in matches:
start, end = match.span()
requests_per_date[log[start:end]] += 1
return requests_per_date
E.
======================================================================
ERROR: test_ips_set (test.TestLogObserver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'ips_set'

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.046s

FAILED (errors=1)
Николай Лазаров
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Лазаров
import re
from collections import defaultdict
def requests_per_day(log):
requests = defaultdict(int)
pattern = r'^Started .*? ([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})'
for date in re.findall(pattern, log, re.MULTILINE):
requests[date] += 1
return requests
def is_ip(ip):
for part in ip.split('.'):
if 0 > int(part) or int(part) > 255:
return False
return True
def ips_set(log):
pattern = r'^Started .*? ([0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3})'
return {ip for ip in re.findall(pattern, log, re.MULTILINE) if is_ip(ip)}
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK
Димитър Керезов
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Димитър Керезов
import re
from collections import Counter
def requests_per_day(log):
return dict(Counter(re.findall('(\d{4}(?:-\d{2}){2})', log)))
def ips_set(log):
return set(re.findall('for ((?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3})', log))
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK
Илиан Стаменов
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Илиан Стаменов
import re
def requests_per_day(log):
request = re.compile('Started GET ".*?" for .*? at (.*?) .* .*')
res = dict()
for line in log.split("\n"):
result = request.match(line)
if result:
res[result.group(1)] = res.get(result.group(1), 0) + 1
return res
def ips_set(log):
request = re.compile('Started GET ".*?" for (.*?) at .*? .* .*')
ips = set()
for line in log.split("\n"):
result = request.match(line)
if result:
ips.add(result.group(1))
return ips
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.046s

OK
Христо Ралев
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Христо Ралев
import re
def requests_per_day(log):
result = {}
dates = re.findall(r'\d+-\d+-\d+', log)
for date in dates:
result[date]=len(re.findall(r''+date, log))
return result
def ips_set(log):
return set(re.findall(r'\d+\.\d+\.\d+\.\d+', log))
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.049s

OK
Николай Бабулков
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Бабулков
from collections import Counter
import re
def requests_per_day(log):
date = r'\d{4}-[01]\d-[0123]\d'
return dict(Counter(re.findall(date, log)))
def ips_set(log):
ip = r'\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3}'
return {ip for ip in re.findall(ip, log)}
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.048s

OK
Александрина Ламбова
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Александрина Ламбова
import re
def ips_set(log):
return set(re.findall(
'[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}', log))
def requests_per_day(log):
str = re.findall(
'[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}', log)
d = dict.fromkeys(str, 0)
for date in str:
d[date] = d[date] + 1
return d
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK
Десислава Цветкова
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Десислава Цветкова
import re
DATE_REGEX = r"Started (GET|POST|HEAD|POST|PUT|DELETE|TRACE|CONNECT) "\
".* at ([0-9]{4}\-[0-9]{2}\-[0-9]{2})"
IP_REGEX = r"for ([0-9]{,3}\.[0-9]{,3}\.[0-9]{,3}\.[0-9]{,3}) at"
def requests_per_day(log):
days = re.findall(DATE_REGEX, log)
days = [d[1] for d in days]
return {day: days.count(day) for day in days}
def ips_set(log):
return set(re.findall(IP_REGEX, log))
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.051s

OK
Марина Георгиева
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Марина Георгиева
import re
from collections import Counter
def requests_per_day(log):
pattern = r'\b(\d{4})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\b'
matches = re.finditer(pattern, log)
dates = [match.group() for match in matches]
return Counter(dates)
def ips_set(log):
byte_pattern = r'([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])'
pattern = r'\b(' + byte_pattern + r'\.){3}' + byte_pattern + r'\b'
matches = re.finditer(pattern, log)
return {match.group() for match in matches}
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.051s

OK
Виктор Маринов
 • Некоректно
 • 1 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Виктор Маринов
import re
def request_per_day(log):
pattern = r'\d{4}-\d{2}-\d{2}'
return {date: len([d for d in re.findall(pattern, log) if d == date])
for date in re.findall(pattern, log)}
def ips_set(log):
pattern = r'\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}'
return {ip for ip in re.findall(pattern, log)}
.E
======================================================================
ERROR: test_requests_per_day (test.TestLogObserver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: module 'solution' has no attribute 'requests_per_day'

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.046s

FAILED (errors=1)
Кристофър Митов
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Кристофър Митов
from collections import defaultdict
import re
def ips_set(log):
ip_regex = r'(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}'
return {ip for ip in re.findall(ip_regex, log)}
def requests_per_day(log):
result = defaultdict(int)
date_regex = date_regex = r'\d{4}\-\d{1,2}-\d{1,2}'
for date in re.findall(date_regex, log):
result[date] += 1
return dict(result)
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.048s

OK
Хризантема Станчева
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Хризантема Станчева
import re
from collections import defaultdict
def requests_per_day(log):
pattern = r'\d{4}-\d{2}-\d{2}'
log_dict = defaultdict(int)
log_list = log.splitlines()
for log_line in log_list:
date = re.search(pattern, log_line)
if date is not None:
result = date.group()
log_dict[result] += 1
return log_dict
def ips_set(log):
pattern = r'\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}'
result = set()
log_list = re.findall(pattern, log)
for log_line in log_list:
result.add(log_line)
return result
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.049s

OK
Стилиян Стоянов
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Стилиян Стоянов
import re
DATES = r'\b\d{4}-\d{2}-\d{2}\b'
IPS = r'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b'
def requests_per_day(log):
all_dates = search_reg_expr(log, DATES)
return dict([(date, all_dates.count(date)) for date in set(all_dates)])
def ips_set(log):
all_ips = search_reg_expr(log, IPS)
return set(all_ips)
def search_reg_expr(log, reg_expr):
log_lines = log.readlines()
matches = []
for line in log_lines:
matches.extend(re.findall(reg_expr, line))
return matches
EE
======================================================================
ERROR: test_ips_set (test.TestLogObserver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'str' object has no attribute 'readlines'

======================================================================
ERROR: test_requests_per_day (test.TestLogObserver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'str' object has no attribute 'readlines'

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.044s

FAILED (errors=2)
Николай Мантаров
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Мантаров
import re
from collections import Counter
def ips_set(log):
return set(re.findall(r'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b', log))
def requests_per_day(log):
pattern = r'\b\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}\b'
dates = re.findall(pattern, log)
cnt = Counter()
for date in dates:
cnt[date] += 1
return dict(cnt)
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.048s

OK
Ивелина Христова
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Ивелина Христова
import re
def requests_per_day(log):
ips_by_date = {}
ip_logs = re.findall('[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+ at [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}', log, flags=re.IGNORECASE)
for ip_log in ip_logs:
date = ip_log.split(' at ')[1]
if date in ips_by_date.keys():
ips_by_date[date] = ips_by_date[date] + 1
else:
ips_by_date.update({date: 1})
return ips_by_date
def ips_set(log):
ips = re.findall('[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+', log, flags=re.IGNORECASE)
ip_set = set(ips)
return ip_set
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.050s

OK
Емил Илиев
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Емил Илиев
import re
def requests_per_day(log):
requests = re.findall(r'\d{4}-\d{2}-\d{2}', log)
dates = {}
for item in requests:
if item in dates:
dates[item] = dates[item] + 1
else:
dates[item] = 1
return dates
def ips_set(log):
return set(re.findall(r"\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b", log))
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK
Георги Данков
 • Коректно
 • 2 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Данков
import re
from collections import defaultdict
def requests_per_day(log):
all_dates = re.findall(r'\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}', log)
dates = defaultdict(int)
for date in all_dates:
dates[date] += 1
return dates
def ips_set(log):
return set(re.findall(r'\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}', log))
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.047s

OK