timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Социална мрежа от Емануил Антонов

Обратно към всички решения

Към профила на Емануил Антонов

Резултати

 • 4 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 4 точки общо
 • 3 успешни тест(а)
 • 5 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
import uuid 
import datetime 
class User(object): 
  def __init__(self,full_name): 
    self.full_name=full_name 
    self.uuid=uuid.uuid4() 
    self.UserPosts=[] 
  def add_post(self, post_content): 
    a = Post(self.uuid,post_content) 
    if len(self.UserPosts)<50: 
      self.UserPosts.append(a) 
    else: 
      del self.UserPosts[0] 
      self.UserPosts.append(a) 

  
            
      
  def get_post(self): 
    
    for post in self.UserPosts: 
      yield post 
      
    raise StopIteration 
  
  
    
class Post(object): 
  def __init__(self,author,content): 
    self.author=author 
    self.published_at=datetime.datetime.now().timetuple() 
    self.content=content 

class SocialGraph(object): 
  def __init__(self): 
    self.graph={} 
  def add_user(self, user):
    if user.uuid in self.graph.keys(): 
      raise UserAlreadyExistsError
    self.graph[user.uuid]=(user,user.uuid,user.UserPosts,[]) 
  def get_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    for key,value in self.graph.items(): 
      if key == user_uuid: 
        return value[0]
  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    del self.graph[user_uuid] 
  def follow(self, follower, followee): 
    for uuids in self.graph[followee][3]: 
      if uuids==follower: 
        return 
    self.graph[followee][3].append(follower) 
  def unfollow(self, follower, followee): 
    for uuids in self.graph[followee][3]: 
      if uuids==follower: 
        self.graph[followee][3].remove(follower) 
  def is_following(self, follower, followee): 
    for uuids in self.graph[followee][3]: 
      if uuids==follower: 
        return True 
    return False 
  def followers(self, user_uuid): 
    return self.graph[user_uuid][3] 
  def following(self, user_uuid): 
    values=set() 
    for key,value in self.graph.items(): 
      if user_uuid in self.graph[key][3]: 
        values.add(key) 
    return values 
  def friends(self, user_uuid): 
    values=set() 
    for key,value in self.graph.items(): 
      if self.is_following(key,user_uuid) and self.is_following(user_uuid,key): 
        values.add(key) 
    return values 
  def max_distance(self, user_uuid): 
    max=0 
    for key in self.graph.keys(): 
      if self.min_distance(user_uuid,key)>max: 
        max=self.min_distance(user_uuid,key) 
    return max 
    
  result = 0    
  taken = set() 
  curent=set() 
  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    
    self.result+= 1
    if to_user_uuid in self.graph[from_user_uuid][3]: 
      return self.result 
    else: 
      for members in self.graph[from_user_uuid][3]: 
        self.min_distance( member , to_user_uuid) 
    if self.result == 0: 
      raise UsersNotConnectedError 
    return self.result
  
  
    
      
  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10): 
    value=self.following(user_uuid) 
    result=[] 
    for user in value: 
      for item in self.graph[user][3][offset:offset+limit]: 
        result.append(item) 
    return result 
      
      
      
class UserDoesNotExistError(Exception): 
  def __init__(self): 
    self.msg = "UserDoesNotExistError" 
class UserAlreadyExistsError(Exception): 
  def __init__(self): 
    self.msg = "UserAlreadyExistsError" 
class UsersNotConnectedError(Exception): 
  def __init__(self): 
    self.msg = "UsersNotConnectedError" 

Лог от изпълнението

.FEF.EF.
======================================================================
ERROR: test_feed (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'UUID' object has no attribute 'content'

======================================================================
ERROR: test_layer_followings (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AttributeError: 'SocialGraph' object has no attribute 'nth_layer_followings'

======================================================================
FAIL: test_distnaces (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 10 != 2

======================================================================
FAIL: test_following (test.TestSocialGraph)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: False is not true

======================================================================
FAIL: test_add_post (test.TestUser)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: False is not true

----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.064s

FAILED (failures=3, errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Емануил обнови решението на 18.04.2016 13:20 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
import uuid 
import datetime 
class User(object): 
  def __init__(self,full_name): 
    self.full_name=full_name 
    self.uuid=uuid.uuid4() 
    self.UserPosts=[] 
  def add_post(self, post_content): 
    a = Post(self.uuid,post_content) 
    if len(self.UserPosts)<50: 
      self.UserPosts.append(a) 
    else: 
      del self.UserPosts[0] 
      self.UserPosts.append(a) 

  
            
      
  def get_post(self): 
    
    for post in self.UserPosts: 
      yield post 
      
    raise StopIteration 
  
  
    
class Post(object): 
  def __init__(self,author,content): 
    self.author=author 
    self.published_at=datetime.datetime.now().timetuple() 
    self.content=content 

class SocialGraph(object): 
  def __init__(self): 
    self.graph={} 
  def add_user(self, user):
    if user.uuid in self.graph.keys(): 
      raise UserAlreadyExistsError
    self.graph[user.uuid]=(user,user.uuid,user.UserPosts,[]) 
  def get_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    for key,value in self.graph.items(): 
      if key == user_uuid: 
        return value[0]
  def delete_user(self, user_uuid):
    if user_uuid not in self.graph.keys():
      raise UserDoesNotExistError
    del self.graph[user_uuid] 
  def follow(self, follower, followee): 
    for uuids in self.graph[followee][3]: 
      if uuids==follower: 
        return 
    self.graph[followee][3].append(follower) 
  def unfollow(self, follower, followee): 
    for uuids in self.graph[followee][3]: 
      if uuids==follower: 
        self.graph[followee][3].remove(follower) 
  def is_following(self, follower, followee): 
    for uuids in self.graph[followee][3]: 
      if uuids==follower: 
        return True 
    return False 
  def followers(self, user_uuid): 
    return self.graph[user_uuid][3] 
  def following(self, user_uuid): 
    values=set() 
    for key,value in self.graph.items(): 
      if user_uuid in self.graph[key][3]: 
        values.add(key) 
    return values 
  def friends(self, user_uuid): 
    values=set() 
    for key,value in self.graph.items(): 
      if self.is_following(key,user_uuid) and self.is_following(user_uuid,key): 
        values.add(key) 
    return values 
  def max_distance(self, user_uuid): 
    max=0 
    for key in self.graph.keys(): 
      if self.min_distance(user_uuid,key)>max: 
        max=self.min_distance(user_uuid,key) 
    return max 
    
  result = 0    
  taken = set() 
  curent=set() 
  def min_distance(self, from_user_uuid, to_user_uuid):
    
    self.result+= 1
    if to_user_uuid in self.graph[from_user_uuid][3]: 
      return self.result 
    else: 
      for members in self.graph[from_user_uuid][3]: 
        self.min_distance( member , to_user_uuid) 
    if self.result == 0: 
      raise UsersNotConnectedError 
    return self.result
  
  
    
      
  def generate_feed(self, user_uuid, offset=0, limit=10): 
    value=self.following(user_uuid) 
    result=[] 
    for user in value: 
      for item in self.graph[user][3][offset:offset+limit]: 
        result.append(item) 
    return result 
      
      
      
class UserDoesNotExistError(Exception): 
  def __init__(self): 
    self.msg = "UserDoesNotExistError" 
class UserAlreadyExistsError(Exception): 
  def __init__(self): 
    self.msg = "UserAlreadyExistsError" 
class UsersNotConnectedError(Exception): 
  def __init__(self): 
    self.msg = "UsersNotConnectedError"