timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Кристофър Митов

Обратно към всички решения

Към профила на Кристофър Митов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
from collections import Counter


def rotate_left(image):
  return list(reversed(list(zip(*image))))


def rotate_right(image):
  return list(zip(*reversed(image)))


def invert(image):
  return [list(map(lambda x: (255 - x[0], 255 - x[1], 255 - x[2]), row))
      for row in image]


def lighten(image, coef):
  return [list(map(
       lambda x: (x[0] + int(coef*(255 - x[0])),
            x[1] + int(coef*(255 - x[1])),
            x[2] + int(coef*(255 - x[2]))), row)) for row in image]


def darken(image, coef):
  return [list(map(
       lambda x: (x[0] - int(coef*(x[0] - 0)),
            x[1] - int(coef*(x[1] - 0)),
            x[2] - int(coef*(x[2] - 0))), row)) for row in image]


def create_histogram(image):
  color_indice = [('red', 0), ('green', 1), ('blue', 2)]
  pixels = [pixel for row in image for pixel in row]
  histogram = {color: dict(d) for color, index in color_indice
         for d in [Counter([elem[index] for elem in pixels])]}

  return histogram

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.089s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Кристофър обнови решението на 08.03.2016 23:26 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
from collections import defaultdict


def rotate_left(image):
  rotated_image = []
  height = len(image)
  width = len(image[0])

  j = width - 1
  while j >= 0:
    rotated_image.append([])
    i = 0
    while i < height:
      rotated_image[-1].append(image[i][j])
      i = i + 1
    j = j - 1

  return rotated_image


def rotate_right(image):
  rotated_image = []
  height = len(image)
  width = len(image[0])

  j = 0
  while j < width:
    rotated_image.append([])
    i = height - 1
    while i >= 0:
      rotated_image[-1].append(image[i][j])
      i = i - 1
    j = j + 1

  return rotated_image


def invert(image):
  inverted_image = []

  for row in image:
    inverted_image.append([])
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      inverted_image[-1].append((255 - r, 255 - g, 255 - b))

  return inverted_image


def lighten(image, coef):
  lightened_image = []

  for row in image:
    lightened_image.append([])
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      lightened_image[-1].append((
         (r + int(coef*(255 - r))),
         (g + int(coef*(255 - g))),
         (b + int(coef*(255 - b)))
      ))

  return lightened_image


def darken(image, coef):
  darkened_image = []

  for row in image:
    darkened_image.append([])
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      darkened_image[-1].append((
         (r - int(coef*(r - 0))),
         (g - int(coef*(g - 0))),
         (b - int(coef*(b - 0)))
      ))

  return darkened_image


def create_histogram(image):
  histogram = {
    'red': defaultdict(int),
    'green': defaultdict(int),
    'blue': defaultdict(int)
  }

  for row in image:
    for pixel in row:
      r, g, b = pixel
      histogram['red'][r] = histogram['red'][r] + 1
      histogram['green'][g] = histogram['green'][g] + 1
      histogram['blue'][b] = histogram['blue'][b] + 1

  return histogram

Кристофър обнови решението на 09.03.2016 17:49 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
from collections import Counter


def rotate_left(image):
  return list(reversed(list(zip(*image))))


def rotate_right(image):
  return list(zip(*reversed(image)))


def invert(image):
  return [list(map(lambda x: (255 - x[0], 255 - x[1], 255 - x[2]), row))
      for row in image]


def lighten(image, coef):
  return [list(map(
       lambda x: (x[0] + int(coef*(255 - x[0])),
            x[1] + int(coef*(255 - x[1])),
            x[2] + int(coef*(255 - x[2]))), row)) for row in image]


def darken(image, coef):
  return [list(map(
       lambda x: (x[0] - int(coef*(x[0] - 0)),
            x[1] - int(coef*(x[1] - 0)),
            x[2] - int(coef*(x[2] - 0))), row)) for row in image]


def create_histogram(image):
  color_indice = [('red', 0), ('green', 1), ('blue', 2)]
  pixels = [pixel for row in image for pixel in row]
  histogram = {color: dict(d) for color, index in color_indice
         for d in [Counter([elem[index] for elem in pixels])]}

  return histogram