timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Димо Дрънгов

Обратно към всички решения

Към профила на Димо Дрънгов

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
from collections import defaultdict


def column(matrix, n):
  return [l[n] for l in matrix]


def rev(l):
  return [l[i] for i in range(len(l) - 1, -1, -1)]


def rotate_left(img):
  return [column(img, i) for i in range(len(img[0]) - 1, -1, -1)]


def rotate_right(img):
  return[rev(column(img, i)) for i in range(0, len(img[0]))]


def invert_color(col):
  return (int)(255-col)


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(invert_color(pixel[i]) for i in range(len(pixel)))


def invert(img):
  return [[invert_pixel(img[i][j])
       for j in range(len(img[0]))] for i in range(len(img))]


def proc_pixel(func):
  def process(pixel, coef):
    return tuple(func(pixel[i], coef) for i in range(len(pixel)))
  return process


def proc_img(func):
  def image(img, coef):
    return [[func(img[i][j], coef) for j in range(len(img[0]))]
        for i in range(len(img))]
  return image


@proc_img
@proc_pixel
def lighten(col, coef):
  return (int)(col + coef*(255-col))


@proc_img
@proc_pixel
def darken(col, coef):
  return (int)(col - coef*(col - 0))


def create_histogram(img):
  result = {'red': defaultdict(int),
       'green': defaultdict(int),
       'blue': defaultdict(int)}
  h = len(img)
  w = len(img[0])
  for i in range(h):
    for j in range(w):
      result['red'][img[i][j][0]] += 1
      result['green'][img[i][j][1]] += 1
      result['blue'][img[i][j][2]] += 1
  return result

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.092s

OK

История (3 версии и 3 коментара)

Димо обнови решението на 11.03.2016 10:50 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
def column(matrix,n) :
  length = len(matrix)
  result = []
  index = 0
  while index < length :
    result.append(matrix[index][n])
    index += 1
  return result

def rotate_left(img) :
  if len(img) == 0 :
    return []
  index = len(img[0]) - 1
  result = []
  while index >= 0 :
    result.append(column(img,index))
    index -= 1
  return result

def rotate_right(img) :
  if len(img) == 0 :
    return []
  length = len(img[0])
  index = 0
  result = []
  while index < length :
    col = column(img,index)
    col.reverse()
    result.append(col)
    index += 1
  return result

def invert(pixel) :
  red = 255-pixel[0]
  green = 255-pixel[1]
  blue = 255-pixel[2]
  return int(red),int(green),int(blue)

def lighten(pixel,x) :
  red = pixel[0] + x*(255-pixel[0])
  green = pixel[1] + x*(255-pixel[1])
  blue = pixel[2] + x*(255-pixel[2])
  return int(red),int(green),int(blue)

def darken(pixel,x) :
  red = pixel[0] - x*(pixel[0] - 0)
  green = pixel[1] - x*(pixel[1] - 0)
  blue = pixel[2] - x*(pixel[2] - 0)
  return int(red),int(green),int(blue)

def gen_func(func) :
  def process_img(img,*x) :
    if(img == []) :
      return []
    h = len(img)
    w = len(img[0])
    result = [[() for _ in range(w)] for _ in range(h)]
    for i in range(h) :
      for j in range(w) :
        result[i][j] = func(img[i][j],*x)
    return result
  return process_img

invert = gen_func(invert)
lighten = gen_func(lighten)
darken = gen_func(darken)

def add_to_dict(d,col) :
  if col in d :
    d[col] += 1
  else :
    d[col] = 1

def create_histogram(img) :
  result = {'red' : dict(),'green' : dict(),'blue' : dict()}
  red = result['red']
  green = result['green']
  blue = result['blue']
  h = len(img)
  w = len(img[0])
  for i in range(h) :
    for j in range(w) :
      pixel = img[i][j]
      add_to_dict(red,pixel[0])
      add_to_dict(green,pixel[1])
      add_to_dict(blue,pixel[2])
  return result
 • add_to_dict болезнено много прилича на това, което би постигнал с defaultdict
 • lighten и darken изглеждат много, много, много еднакви. Повтаряш доста код, което означава, че има по-подреден начин да го направиш.
 • същото се отнася за rotate_left и rotate_rigt, където е още -видимо.
 • gen_func е яка идея, така че да map-неш функция върху цяло изображение, обаче реализацията с вложените for цикли далеч не е красива.
 • използваш я като декоратор(но без да ползваш синтаксиса с @?), но това не е много добра идея, понеже функцията, която връщаш приема различни аргументи от функцията, която „декорираш“. Това е страшно объркващо за човек, който чете кода ти.
 • цикли, били те for или while, които единствено конструират колекции не ти ли напомнят много силно на comprehension–и?
 • на няколко места създаваш имена, които сочат към обекти, които можеш просто да използваш без да създаваш още променливи за тях(примерно red, green и blue в create_histogram

Димо обнови решението на 12.03.2016 09:52 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
def column(matrix,n) :
  return [l[n] for l in matrix]

def rev(l) :
  return [l[i] for i in range(len(l) - 1,-1,-1)]

def rotate_left(img) :
  return [column(img,i) for i in range(len(img[0]) - 1,-1,-1)]

def rotate_right(img) :
  return[rev(column(img,i)) for i in range(0,len(img[0]))]

def invert_color(col) :
  return (int)(255-col)

def invert_pixel(pixel) :
  return tuple(invert_color(pixel[i]) for i in range(len(pixel)))

def invert(img) :
  return [[invert_pixel(img[i][j])
       for j in range(len(img[0]))] for i in range(len(img))]

def proc_pixel(func) :
  def process(pixel,coef) :
    return tuple(func(pixel[i],coef) for i in range(len(pixel)))
  return process

def proc_img(func) :
  def image(img,coef) :
    return [[func(img[i][j],coef) for j in range(len(img[0]))]
        for i in range(len(img))]
  return image

@proc_img
@proc_pixel
def lighten(col,coef) :
  return (int)(col + coef*(255-col))

@proc_img
@proc_pixel
def darken(col,coef) :
  return (int)(col - coef*(col - 0))

from collections import defaultdict

def create_histogram(img) :
  result = {'red' : defaultdict(int),
       'green' : defaultdict(int),
       'blue' : defaultdict(int)}
  h = len(img)
  w = len(img[0])
  for i in range(h) :
    for j in range(w) :
      result['red'][img[i][j][0]] += 1
      result['green'][img[i][j][1]] += 1
      result['blue'][img[i][j][2]] += 1
  return result

Димо обнови решението на 13.03.2016 10:28 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
from collections import defaultdict


def column(matrix, n):
  return [l[n] for l in matrix]


def rev(l):
  return [l[i] for i in range(len(l) - 1, -1, -1)]


def rotate_left(img):
  return [column(img, i) for i in range(len(img[0]) - 1, -1, -1)]


def rotate_right(img):
  return[rev(column(img, i)) for i in range(0, len(img[0]))]


def invert_color(col):
  return (int)(255-col)


def invert_pixel(pixel):
  return tuple(invert_color(pixel[i]) for i in range(len(pixel)))


def invert(img):
  return [[invert_pixel(img[i][j])
       for j in range(len(img[0]))] for i in range(len(img))]


def proc_pixel(func):
  def process(pixel, coef):
    return tuple(func(pixel[i], coef) for i in range(len(pixel)))
  return process


def proc_img(func):
  def image(img, coef):
    return [[func(img[i][j], coef) for j in range(len(img[0]))]
        for i in range(len(img))]
  return image


@proc_img
@proc_pixel
def lighten(col, coef):
  return (int)(col + coef*(255-col))


@proc_img
@proc_pixel
def darken(col, coef):
  return (int)(col - coef*(col - 0))


def create_histogram(img):
  result = {'red': defaultdict(int),
       'green': defaultdict(int),
       'blue': defaultdict(int)}
  h = len(img)
  w = len(img[0])
  for i in range(h):
    for j in range(w):
      result['red'][img[i][j][0]] += 1
      result['green'][img[i][j][1]] += 1
      result['blue'][img[i][j][2]] += 1
  return result