timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Решение на Работа с картинки от Даниел Делчев

Обратно към всички решения

Към профила на Даниел Делчев

Резултати

 • 10 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 10 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
def reverse(matrix_line):
  length = len(matrix_line)
  return[matrix_line[length-1-x] for x in range(0, length)]


def reverse_lines(matrix):
  length = len(matrix)
  return [reverse(matrix[x]) for x in range(0, length)]


def transponate(matrix):
  lines_count = len(matrix)
  rows_count = len(matrix[0])
  return [[matrix[i][j] for i in range(0, lines_count)] for j in
      range(0, rows_count)]


def rotate_right(matrix):
  return reverse_lines(transponate(matrix))


def rotate_left(matrix):
  return transponate(reverse_lines(matrix))


def invert_pixel(pixel):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  return 255 - red, 255 - green, 255 - blue


def invert_line(matrix_line):
  return[invert_pixel(matrix_line[x]) for x in range(0, len(matrix_line))]


def invert(matrix):
  return [invert_line(matrix[x]) for x in range(0, len(matrix))]


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  darkened_red = red - coefficient * (red - 0)
  darkened_green = green - coefficient * (green - 0)
  darkened_blue = blue - coefficient * (blue - 0)
  return int(darkened_red), int(darkened_green), int(darkened_blue)


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  lightened_red = red + coefficient * (255 - red)
  lightened_green = green + coefficient * (255 - green)
  lightened_blue = blue + coefficient * (255 - blue)
  return int(lightened_red), int(lightened_green), int(lightened_blue)


def alter_line(matrix_line, function, coefficient):
  length = len(matrix_line)
  return [function(matrix_line[x], coefficient) for x in range(0, length)]


def lighten(matrix, coefficient):
  return [alter_line(matrix[x], lighten_pixel, coefficient) for x in
      range(0, len(matrix))]


def darken(matrix, coefficient):
  return [alter_line(matrix[x], darken_pixel, coefficient) for x in
      range(0, len(matrix))]


def create_histogram(matrix):
  lines_count = len(matrix)
  rows_count = len(matrix[0])
  red_values = {matrix[i][j][0]: 0 for j in range(0, rows_count) for i
         in range(0, lines_count)}
  green_values = {matrix[i][j][1]: 0 for j in range(0, rows_count) for i
          in range(0, lines_count)}
  blue_values = {matrix[i][j][2]: 0 for j in range(0, rows_count) for i
          in range(0, lines_count)}
  for i in range(0, lines_count):
    for j in range(0, rows_count):
      pixel = matrix[i][j]
      red_values[pixel[0]] += 1
      green_values[pixel[1]] += 1
      blue_values[pixel[2]] += 1
  return {'red': red_values, 'green': green_values, 'blue': blue_values}

Лог от изпълнението

............
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.085s

OK

История (2 версии и 1 коментар)

Даниел обнови решението на 09.03.2016 23:58 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
def reverse(matrix_line):
  result = []
  length = len(matrix_line)
  [result.append(matrix_line[length-1-x]) for x in range(0, length)]
  return result


def reverse_lines(matrix):
  return [reverse(matrix[x]) for x in range(0, len(matrix))]


def transponate(matrix):
  result = []
  lines_count = len(matrix)
  rows_count = len(matrix[0])
  rows_iterator = 0
  while rows_iterator < rows_count:
    lines_iterator = 0
    list_to_add = []
    while lines_iterator < lines_count:
      list_to_add.append(matrix[lines_iterator][rows_iterator])
      lines_iterator += 1
    result.append(list_to_add)
    rows_iterator += 1
  return result


def rotate_right(matrix):
  result = matrix
  result = transponate(result)
  result = reverse_lines(result)
  return result


def rotate_left(matrix):
  result = matrix
  result = reverse_lines(result)
  result = transponate(result)
  return result


def invert_pixel(pixel):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  return 255 - red, 255 - green, 255 - blue


def invert_line(matrix_line):
  length = len(matrix_line)
  result = []
  [result.append(invert_pixel(matrix_line[x])) for x in range(0, length)]
  return result


def invert(matrix):
  result = []
  length = len(matrix)
  [result.append(invert_line(matrix[x])) for x in range(0, length)]
  return result


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  darkened_red = red - coefficient * (red - 0)
  darkened_green = green - coefficient * (green - 0)
  darkened_blue = blue - coefficient * (blue - 0)
  return int(darkened_red), int(darkened_green), int(darkened_blue)


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  lightened_red = red + coefficient * (255 - red)
  lightened_green = green + coefficient * (255 - green)
  lightened_blue = blue + coefficient * (255 - blue)
  return int(lightened_red), int(lightened_green), int(lightened_blue)


def alter_line(matrix_line, function, coefficient):
  length = len(matrix_line)
  result = []
  [result.append(function(matrix_line[x], coefficient))
   for x in range(0, length)]
  return result


def lighten(matrix, coefficient):
  result = []
  length = len(matrix)
  [result.append(alter_line(matrix[x], lighten_pixel, coefficient))
   for x in range(0, length)]
  return result


def darken(matrix, coefficient):
  result = []
  length = len(matrix)
  [result.append(alter_line(matrix[x], darken_pixel, coefficient))
   for x in range(0, length)]
  return result


def create_histogram(matrix):
  red_values = {}
  green_values = {}
  blue_values = {}
  lines_count = len(matrix)
  rows_count = len(matrix[0])
  for i in range(0, lines_count):
    for j in range(0, rows_count):
      pixel = matrix[i][j]
      if pixel[0] in red_values:
        red_values[pixel[0]] += 1
      else:
        red_values[pixel[0]] = 1
      if pixel[1] in green_values:
        green_values[pixel[1]] += 1
      else:
        green_values[pixel[1]] = 1
      if pixel[2] in blue_values:
        blue_values[pixel[2]] += 1
      else:
        blue_values[pixel[2]] = 1
  return {'red': red_values, 'green': green_values, 'blue': blue_values}
 • Ползваш list comprehension-и където трябва, но по много, много грешен начин. Те буквално създават нови списъци, а не са просто fancy нотация за постфиксен for цикъл. Разгледай пак лекцията за колекции, за да схванеш какво точно правят.
 • Вложените for-ове и if/else върволицата могат да се пренапишат много по-стегнато.
 • В invert и rotate_{left,right} вместо да сменяш стойността на result няколко пъти можеш да направиш всичко на един ред.

Даниел обнови решението на 10.03.2016 16:49 (преди над 2 години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
def reverse(matrix_line):
  length = len(matrix_line)
  return[matrix_line[length-1-x] for x in range(0, length)]


def reverse_lines(matrix):
  length = len(matrix)
  return [reverse(matrix[x]) for x in range(0, length)]


def transponate(matrix):
  lines_count = len(matrix)
  rows_count = len(matrix[0])
  return [[matrix[i][j] for i in range(0, lines_count)] for j in
      range(0, rows_count)]


def rotate_right(matrix):
  return reverse_lines(transponate(matrix))


def rotate_left(matrix):
  return transponate(reverse_lines(matrix))


def invert_pixel(pixel):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  return 255 - red, 255 - green, 255 - blue


def invert_line(matrix_line):
  return[invert_pixel(matrix_line[x]) for x in range(0, len(matrix_line))]


def invert(matrix):
  return [invert_line(matrix[x]) for x in range(0, len(matrix))]


def darken_pixel(pixel, coefficient):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  darkened_red = red - coefficient * (red - 0)
  darkened_green = green - coefficient * (green - 0)
  darkened_blue = blue - coefficient * (blue - 0)
  return int(darkened_red), int(darkened_green), int(darkened_blue)


def lighten_pixel(pixel, coefficient):
  red = pixel[0]
  green = pixel[1]
  blue = pixel[2]
  lightened_red = red + coefficient * (255 - red)
  lightened_green = green + coefficient * (255 - green)
  lightened_blue = blue + coefficient * (255 - blue)
  return int(lightened_red), int(lightened_green), int(lightened_blue)


def alter_line(matrix_line, function, coefficient):
  length = len(matrix_line)
  return [function(matrix_line[x], coefficient) for x in range(0, length)]


def lighten(matrix, coefficient):
  return [alter_line(matrix[x], lighten_pixel, coefficient) for x in
      range(0, len(matrix))]


def darken(matrix, coefficient):
  return [alter_line(matrix[x], darken_pixel, coefficient) for x in
      range(0, len(matrix))]


def create_histogram(matrix):
  lines_count = len(matrix)
  rows_count = len(matrix[0])
  red_values = {matrix[i][j][0]: 0 for j in range(0, rows_count) for i
         in range(0, lines_count)}
  green_values = {matrix[i][j][1]: 0 for j in range(0, rows_count) for i
          in range(0, lines_count)}
  blue_values = {matrix[i][j][2]: 0 for j in range(0, rows_count) for i
          in range(0, lines_count)}
  for i in range(0, lines_count):
    for j in range(0, rows_count):
      pixel = matrix[i][j]
      red_values[pixel[0]] += 1
      green_values[pixel[1]] += 1
      blue_values[pixel[2]] += 1
  return {'red': red_values, 'green': green_values, 'blue': blue_values}