timeit

Програмиране с Python

Курс във Факултета по Математика и Информатика към СУ

Стат трек

Краен срок
14.04.2016 23:30

Срокът за предаване на решения е отминал

Въпреки, че имате домашно, се опасяваме, че скучаете. Затова ви даваме предизвикателство.

Задачата е да напишете функция def stats(path_to_directory), която връща следния речник:

{
  'classes': брой класове, # int (default 0)
  'functions': брой функции, # int (default 0)
  'unpleasant_functions': ['[path/to/file.py]#[function_name]', ...] # list (default [])
}

Представляващ статистика, касаеща всички .py файлове намиращи се в зададената директория.

Неприятна функция наричаме функция с 3 или повече нива на влагане вътре в нея. За ниво на влагане се броят:

 • if / else
 • while
 • for
 • with
 • try/except

Например функцията:

def unpleasant_one():
  for x in ["smiling", "girl"]:
    for y in ["cool", "long beard", "boy"]:
      if x == 'girl' and y == 'long beard':
        print("А {} {}!".format(y, x))

Е "неприятна" понеже има 3 нива на влагане в себе си.

NOTE:

 • Няма да имате функции, дефинирани в тялото на функции
 • Методите на класовете ги разглеждаме като функции
 • Ако path_to_directory не е валиден, хвърляйте NotADirectoryError
 • Ако имаме:
  • path_to_directory=/baba
  • вътре в baba директория baba
  • във вътрешната baba файл baba.py
  • в baba.py, неприятна фунцкия с име "baba"

то стринга "/baba/baba/baba.py#baba", трябва да бъде в unpleasant_functions.

Решения

Теодор Тошков
 • Некоректно
 • 4 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)
Теодор Тошков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
import os
import re


small_pattern = r'\bdef\b.*:\n\s{12}'
if_pattern = small_pattern + r'if'
else_pattern = small_pattern + r'else'
while_pattern = small_pattern + r'while'
for_pattern = small_pattern + r'for'
with_pattern = small_pattern + r'with'
except_pattern = small_pattern + r'except'
try_pattern = small_pattern + r'try'
big_pattern = while_pattern + r'|' + else_pattern + r'|' + \
       with_pattern + r'|' + try_pattern + r'|' + \
       for_pattern + r'|' + if_pattern + r'|' + except_pattern


def stats(path_to_directory):
  if not os.path.exists(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError
  curr_dir = os.getcwd()
  os.chdir(path_to_directory)
  result = {'classes': 0, 'functions': 0, 'unpleasant_functions': []}
  for file in os.listdir():
    if file.endswith(".py"):
      current = open(file)
      source = current.read()
      result['classes'] += len(re.findall(r'\bclass\b', source))
      result['functions'] += len(re.findall(r'\bdef\b', source))
      while source.rfind("def") >= 0:
        matching = re.findall(big_pattern, source, re.DOTALL)
        if matching == []:
          break
        source = matching[0]
        index = source.rfind("def")
        remove = source[index:]
        source = source[:index]
        add_to_dict = f_name(remove)
        result['unpleasant_functions'].append(
          os.getcwd() + '/' + file + "#" + add_to_dict)
      current.close()
  os.chdir(curr_dir)
  return result


def f_name(unpleasant_function):
  i = 4
  name = ""
  while unpleasant_function[i] != '(':
    name += unpleasant_function[i]
    i += 1
  return name
..F..FF
======================================================================
FAIL: test_catches_unpleasant_functions (test.TestAst)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: False is not true

======================================================================
FAIL: test_dont_read_code_from_docstring (test.TestAst)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 2

======================================================================
FAIL: test_unpleasant_functions_count_correctness (test.TestAst)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 6 != 0

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.087s

FAILED (failures=3)
Данаил Димитров
 • Некоректно
 • 0 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Данаил Димитров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
import re
import ast
from functools import partial

BAD_LEVEL = 3
ast_type = (ast.For, ast.If, ast.While, ast.With, ast.Try, ast.Else, ast.Except)

def is_bad_function(node):
  def is_bad_r(node, level):
    if level == BAD_LEVEL:
      return True
    if not hasattr(node, 'body'):
      return False
    level_items = (item for item in node.body if type(item) in ast_type)
    return any(map(partial(is_bad_r, level=level+1), level_items))
  return is_bad_r(node, 0)

# Mutates the result
def process_module(module_node, path, result):
   for sub_node in module_node.body:
    if sub_node == ast.ClassDef:
      result['classes'] += 1
    elif sub_node == ast.FunctionDef:
      result['functions'] += 1
      if is_bad_function(sub_node):
        function_entry = '[{}#{}]'.format(path, sub_node.name)
        result['unpleasant_functions'].append(function_entry)

def stats(path):
  result = {
      'classes': 0,
      'functions': 0,
      'unpleasant_functions': []
      }
  process_module(ast.parse(module), path, result)
  fnames = os.listdir(path)
  for file in (fname for fname in fnames if re.match('.*\.py$', fname)):
    with open(file, 'r') as f:
      module = f.read()
      func_path = path + '/' + file
      process_module(module, func_path, result)
  return result
module 'ast' has no attribute 'Else'
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 114, in main
  loaded_test = imp.load_source('test', test_module)
 File "/usr/local/lib/python3.5/imp.py", line 172, in load_source
  module = _load(spec)
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 693, in _load
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
 File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 662, in exec_module
 File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
 File "/tmp/d20160415-29791-1peh9t5/test.py", line 3, in <module>
  import solution
 File "/tmp/d20160415-29791-1peh9t5/solution.py", line 6, in <module>
  ast_type = (ast.For, ast.If, ast.While, ast.With, ast.Try, ast.Else, ast.Except)
Николай Лазаров
 • Коректно
 • 7 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Николай Лазаров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
from os import listdir
from os.path import isfile, isdir, join, splitext
import ast
import codecs


class DepthCounter(ast.NodeVisitor):
  def __init__(self, depth=0):
    self.depth = depth

  def _count_depth(self, node):
    child_depth = self.depth+1
    for child in ast.iter_child_nodes(node):
      depth_counter = DepthCounter(child_depth)
      depth_counter.visit(child)
      self.depth = max(self.depth, depth_counter.depth)

  visit_For = _count_depth
  visit_While = _count_depth
  visit_With = _count_depth
  visit_Try = _count_depth
  visit_If = _count_depth


class StatsVisitor(ast.NodeVisitor):
  def __init__(self, filepath):
    self.filepath = filepath
    self.functions = 0
    self.classes = 0
    self.unpleasant_functions = []

  def visit_FunctionDef(self, node):
    self.functions += 1
    depth_counter = DepthCounter()
    depth_counter.visit(node)
    if depth_counter.depth >= 3:
      self.unpleasant_functions.append(
        "{}#{}".format(self.filepath, node.name)
      )

    self.generic_visit(node)

  def visit_ClassDef(self, node):
    self.classes += 1
    self.generic_visit(node)


def stats(path_to_directory):
  if not isdir(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError(path_to_directory)

  dir_stats = {
    'classes': 0,
    'functions': 0,
    'unpleasant_functions': []
  }

  for file_or_dir in listdir(path_to_directory):
    path = join(path_to_directory, file_or_dir)
    if isfile(path):
      _, ext = splitext(path)
      if ext != '.py':
        continue

      with codecs.open(path, 'r', 'utf-8') as f:
        file = f.read()

      node = ast.parse(file)
      stats_visitor = StatsVisitor(path)
      stats_visitor.visit(node)

      dir_stats['functions'] += stats_visitor.functions
      dir_stats['classes'] += stats_visitor.classes
      dir_stats['unpleasant_functions'] += \
        stats_visitor.unpleasant_functions
    elif isdir(path):
      subdir_stats = stats(path)
      dir_stats['classes'] += subdir_stats['classes']
      dir_stats['functions'] += subdir_stats['functions']
      dir_stats['unpleasant_functions'] += \
        subdir_stats['unpleasant_functions']

  return dir_stats
.......
----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.117s

OK
Десислава Цветкова
 • Коректно
 • 7 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Десислава Цветкова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
import ast
import inspect
import textwrap
import os
from importlib.machinery import SourceFileLoader
import os.path
import re


def stats(path_to_directory):
  data = {
    'classes': 0,
    'functions': 0,
    'unpleasant_functions': []
  }
  if not os.path.exists(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError

  modules = find_modules(path_to_directory)
  for mod in modules:
    name = re.match('.*/(.*)\.py$', mod).groups()[0]
    foo = SourceFileLoader(name, mod).load_module()
    Crawler.make_all(foo, data, mod)
  return data


def find_modules(path_to_directory):
  modules = []
  for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(path_to_directory):
    for filename in [f for f in filenames if f.endswith(".py")]:
      modules.append(os.path.join(dirpath, filename))
  return modules


class Crawler:
  GATES = [ast.If, ast.While, ast.For, ast.With,
       ast.Try, ast.Module, ast.FunctionDef]
  FORBIDDEN_LEVEL = 3
  DIFF = 2

  @classmethod
  def make_all(cls, module, data, directory):
    classes_names = cls.get_classes(module)
    funcs = cls.find_all_functions_module(module)
    data['classes'] += len(classes_names)
    data['functions'] += len(funcs)
    unpls = [directory + "#" + n for n in cls.find_unpleasant_funcs(funcs)]
    data['unpleasant_functions'].extend(unpls)

  @classmethod
  def find_all_functions_module(cls, module):
    classes_names = cls.get_classes(module)
    functions = cls.get_functions(module)
    functions = list(map(lambda x: getattr(module, x), functions))
    for c in classes_names:
      clss = getattr(module, c)
      funcs = cls.get_functions(clss)
      functions.extend(list(map(lambda x: getattr(clss, x), funcs)))
    return functions

  @classmethod
  def get_classes(cls, module):
    classes = list(map(lambda x: x[0],
              inspect.getmembers(module,
                       predicate=inspect.isclass)))
    return classes

  @classmethod
  def get_functions(cls, module):
    functions = list(map(lambda x: x[0],
               inspect.getmembers(module,
                        predicate=inspect.isfunction)))
    return functions

  @classmethod
  def find_unpleasant_funcs(cls, functions):
    funcs = []
    for func in functions:
      if not cls.is_pleasant(func):
        funcs.append(func.__name__)
    return funcs

  @classmethod
  def is_pleasant(cls, function_name):
    cls.DIFF = -1
    function_ast = ast.parse(
      textwrap.dedent(inspect.getsource(function_name)))
    queue = [(function_ast, cls.DIFF)]
    return cls.go_through_function_util(queue)

  @classmethod
  def go_through_function_util(cls, queue):
    while queue:
      element, level = queue.pop()
      if level >= cls.FORBIDDEN_LEVEL and type(element) in cls.GATES:
        return False

      if hasattr(element, 'body') and type(element) in cls.GATES:
        for inner in element.body:
          queue.append((inner, level + 1))
    return True
.......
----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.370s

OK
Николай Желязков
 • Некоректно
 • 6 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)
Николай Желязков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
import os
import re


def make_stats(file_name):
  if not re.search(r'\.py\b', file_name):
    return 0, 0, []
  cls_count, func_count, spaces = 0, 0, 12
  unpleasant_funcs = set()
  last_func_name = ''
  with open(file_name) as data_file:
    for line in data_file:
      pat = '\s{' + str(spaces) + ',}(if|while|for|with|try)'
      if re.match(r'class', line):
        cls_count += 1
      match_obj = re.search(r'\bdef\b', line)
      if match_obj:
        func_count += 1
        args_pos = re.search(r'\(', line).start()
        last_func_name = line[match_obj.end() + 1:args_pos]
        spaces = match_obj.start() + 12
      elif re.match(pat, line):
        unpleasant_funcs.add(file_name + '#' + last_func_name)
  return cls_count, func_count, list(unpleasant_funcs)


def stats(path_to_directory):
  dir_stats = {}
  dir_stats['classes'] = 0
  dir_stats['functions'] = 0
  dir_stats['unpleasant_functions'] = []
  if not os.path.isdir(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError
  for root, dirs, files in os.walk(path_to_directory):
    for file in files:
      result = make_stats(os.path.join(root, file))
      dir_stats['classes'] += result[0]
      dir_stats['functions'] += result[1]
      dir_stats['unpleasant_functions'].extend(result[2])
  return dir_stats
.....F.
======================================================================
FAIL: test_dont_read_code_from_docstring (test.TestAst)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 3 != 2

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.098s

FAILED (failures=1)
Димитър Керезов
 • Коректно
 • 7 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Димитър Керезов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
from os import walk, path
import ast


def stats(path_to_directory):
  if not path.isdir(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError("Path does not exist or is not a directory")

  result = {
    'classes': 0,
    'functions': 0,
    'unpleasant_functions': []
  }

  def is_unpleasant(ast_obj, depth):
    if depth > 3:
      return True

    if hasattr(ast_obj, "body"):
      for inner_ast_obj in ast_obj.body:
        if is_unpleasant(inner_ast_obj, depth + 1):
          return True

  for root, subFolders, files in walk(path_to_directory):
    for file in files:
      if file.endswith(".py"):
        with open(path.join(root, file), 'r') as f:
          content = f.read()
          parsed = ast.parse(content)
          for element in ast.walk(parsed):
            if isinstance(element, ast.ClassDef):
              result["classes"] += 1
            if isinstance(element, ast.FunctionDef):
              result["functions"] += 1
              if is_unpleasant(element, 0):
                full_file_path = path.join(root, file)
                func = full_file_path + "#" + element.name
                result["unpleasant_functions"].append(func)

  return result
.......
----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.103s

OK
Георги Данков
 • Коректно
 • 7 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Георги Данков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
import ast
import os


class ClassFuncLister(ast.NodeVisitor):
  def __init__(self):
    self.func_count = 0
    self.class_count = 0
    self.unpleasant = []

  def visit_FunctionDef(self, node):
    self.func_count += 1
    if ClassFuncLister.is_unpleasant(node, node.col_offset):
        self.unpleasant.append(node.name)
    self.generic_visit(node)

  @staticmethod
  def is_unpleasant(node, def_col):
    if not hasattr(node, 'body'):
      return node.col_offset - def_col >= 13

    body = ast.parse(node).body
    for expr in body:
      if ClassFuncLister.is_unpleasant(expr, def_col):
        return True
    return False

  def visit_ClassDef(self, node):
    self.class_count += 1
    self.generic_visit(node)


def stats(path_to_directory):
  if not os.path.isdir(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError(
      "Directory {} doesn't exist!".format(path_to_directory))

  class_count = 0
  func_count = 0
  unpleasant = []

  for root, dirs, files in os.walk(path_to_directory):
    for file in filter(lambda f: os.path.splitext(f)[1] == '.py', files):
        absolute_path = os.path.join(
          os.sep, os.path.abspath(root), file)
        with open(absolute_path, 'r') as f:
          parsed_module = ast.parse(f.read())

        cfl = ClassFuncLister()
        cfl.visit(parsed_module)

        class_count += cfl.class_count
        func_count += cfl.func_count

        relative_path = os.path.join(root, file)
        unpleasant.extend(["{}#{}". format(relative_path, unpl)
                 for unpl in cfl.unpleasant])
  return {
    'classes': class_count,
    'functions': func_count,
    'unpleasant_functions': unpleasant
  }
.......
----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.107s

OK
Светомир Стоименов
 • Коректно
 • 7 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Светомир Стоименов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
import os
import ast


class Block(ast.If, ast.For, ast.While, ast.Try, ast.With):
  pass


def is_block(object):
  return issubclass(Block, object.__class__)


class StatsNodeVisitor(ast.NodeVisitor):
  def __init__(self, path):
    self.path = path + '#'
    self.stats = {
      'classes': 0,
      'functions': 0,
      'unpleasant_functions': []
    }

  def indent_level(self, block):
    inner_blocks = [child for child in block if is_block(child)]
    if not inner_blocks:
      return 0
    indents = {self.indent_level(block.body) for block in inner_blocks}
    return max(indents) + 1

  def visit_ClassDef(self, node):
    self.stats['classes'] += 1
    self.generic_visit(node)

  def visit_FunctionDef(self, node):
    self.stats['functions'] += 1
    self.generic_visit(node)
    if self.indent_level(node.body) > 2:
      self.stats['unpleasant_functions'].append(self.path + node.name)


def merge_stats(stats1, stats2):
  result = {}
  for key in stats1:
    result[key] = stats1[key] + stats2[key]
  return result


def stats(path_to_directory):
  if not os.path.isdir(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError
  stats = {
    'classes': 0,
    'functions': 0,
    'unpleasant_functions': []
  }
  for path, dirs, files in os.walk(path_to_directory):
    for file in files:
      if file.endswith('.py'):
        fstats = file_stats(os.path.join(path, file))
        stats = merge_stats(stats, fstats)
  return stats


def file_stats(path_to_file):
  with open(path_to_file, 'r') as file:
    module = file.read()
  visitor = StatsNodeVisitor(path_to_file)
  visitor.visit(ast.parse(module))
  return visitor.stats
.......
----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 1.085s

OK
Марина Георгиева
 • Коректно
 • 7 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)
Марина Георгиева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import os
import ast
from fnmatch import fnmatch


def stats(path_to_directory):
  stats = {'classes': 0, 'functions': 0, 'unpleasant_functions': []}

  if not os.path.isdir(path_to_directory):
    raise NotADirectoryError

  py_files_names = get_py_files_names(path_to_directory)
  modules_names = {file_name: build_ast(file_name)
           for file_name in py_files_names}
  for module_name in modules_names:
    process_module_ast(modules_names[module_name], module_name, stats)
  return stats


def get_py_files_names(path_to_directory):
  return [os.path.join(path, file)
      for path, subdirs, files in os.walk(path_to_directory)
      for file in files if fnmatch(file, '*py')]


def build_ast(file_name):
  with open(file_name, 'r') as file:
    return ast.parse(file.read())


def process_module_ast(module, file_name, stats):
  for node in module.body:
      if isinstance(node, ast.ClassDef):
        stats['classes'] += 1
        for body_node in node.body:
          if isinstance(body_node, ast.FunctionDef):
            process_function(body_node, file_name, stats)
      elif isinstance(node, ast.FunctionDef):
        process_function(node, file_name, stats)


def process_function(node, file_name, stats):
  stats['functions'] += 1
  if check_if_unpleasant_function(node):
    stats['unpleasant_functions'].append(file_name + '#' + node.name)


def check_if_unpleasant_function(node, nesting_count=0):
  ast_controw_flow_nodes = (ast.If, ast.While, ast.For, ast.With,
               ast.Try, ast.ExceptHandler)
  for body_node in node.body:
    if isinstance(body_node, ast_controw_flow_nodes):
      return check_if_unpleasant_function(body_node, nesting_count + 1)
  return nesting_count >= 3
.......
----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.095s

OK
Илиан Стаменов
 • Некоректно
 • 5 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)
Илиан Стаменов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
import os
import re
import ast


class Visitor(ast.NodeVisitor):
  def __init__(self):
    ast.NodeVisitor.__init__(self)
    self.func_count = 0
    self.class_count = 0
    self.unpleasant_functions = []
    self.depth = 0

  def set_file(self, file):
    self.file = file

  def visit_FunctionDef(self, node):
    self.func_count += 1
    self.depth = 0
    self.generic_visit(node)
    if(3 <= self.depth):
      self.unpleasant_functions.append(self.file + node.name)

  def visit_ClassDef(self, node):
    self.depth += 1
    self.class_count += 1
    self.generic_visit(node)

  def visit_For(self, node):
    self.depth += 1
    self.generic_visit(node)

  def visit_If(self, node):
    self.depth += 1
    self.generic_visit(node)

  def visit_While(self, node):
    self.depth += 1
    self.generic_visit(node)

  def visit_With(self, node):
    self.depth += 1
    self.generic_visit(node)

  def visit_Try(self, node):
    self.depth += 1
    self.generic_visit(node)


def stats(path_to_directory):
  regex = re.compile(".*\.py$")
  visitor = Visitor()
  try:
    for root, dirs, files in os.walk(path_to_directory):
      for file in files:
        if(regex.match(file)):
          with open(os.path.join(root, file)) as f:
            res = re.sub('\\\\', '/', root + "/" + file)
            visitor.set_file(res + "#")
            string = ""
            for line in f:
              string += line
            visitor.visit(ast.parse(string))
  except OSError:
    raise NotADirectoryError()
  return {'classes': visitor.class_count,
      'functions': visitor.func_count,
      'unpleasant_functions': visitor.unpleasant_functions}
.F....F
======================================================================
FAIL: test_assertion_raised_on_wrong_directory (test.TestAst)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: NotADirectoryError not raised

======================================================================
FAIL: test_unpleasant_functions_count_correctness (test.TestAst)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/data/rails/pyfmi-2016/releases/20160307095126/lib/language/python/runner.py", line 67, in thread
  raise result
AssertionError: 6 != 7

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.111s

FAILED (failures=2)